Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

W sekretariacie szkoły do 31 marca prowadzone są zapisy dzieci  do klasy I i oddziału przedszkolnego.

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Są to:
1) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie,
2) obowiązek szkolny od 7 roku życia,
3) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia,
4) prawo dziecka, urodzonego w roku 2009 r., do kontynuowania nauki w klasie pierwszej na wniosek rodziców.
Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:
w 2009 roku ( siedmiolatki):
którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,
– którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015,
– które na wniosek rodziców ( złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 (wniosek do pobrania) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017–dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako sześciolatki. W przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Jednocześnie dziecko to do końca roku szkolnego 2015/2016 będzie zobowiązane do kontynuowania nauki w klasie I.
w 2010 roku (sześciolatki):
które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej (wniosek do pobrania), jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016,
lub
– uzyskały opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęci nauki w szkole podstawowej.
Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:

w 2010 r. (sześciolatki), w 2011 r. (pięciolatki)i w 2012 r.(czterolatki) -( wniosek do pobrania) lub deklaracja o kontynuacji dla dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w naszej szkole od 1 września 2015 r. (deklaracja do pobrania),

WSZYSTKIE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY www.spmrowiny.gmina.zarow.pl
lub
W SEKRETARIACIE SZKOŁY
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 74 8580575

Barbara Nowak
dyrektor szkoły