Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W MROWINACH

 Wstęp

 

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał na podstawie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, diagnozy środowiska, obserwacji oraz wniosków z analizy z programu wychowawczego i profilaktyki. Zadania zawarte w programie obejmują zarówno uczniów jak i ich rodziców.

Program w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach kieruje się celami i zasadami zawartymi w Statucie Szkoły i został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

 

MISJA

 

„Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia”

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by radzili sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, stojąc jednocześnie na straży wolności, moralności i etycznych zachowań. Pragniemy w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom wszechstronny rozwój. Będziemy dążyli do  rozbudzania ciekawości świata, promowania  edukacji czytelniczej i medialnej.

 

WIZJA

 

Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego oraz regionu. Szczególną rolę przywiązujemy do patriotyzmu i tego, by uczeń znał i szanował symbole narodowe. Jednocześnie wychowujemy dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.  Uczymy szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, dając możliwość poznania obok języka polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, propagującego zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształcimy ucznia samodzielnego, odpowiedzialnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. Zwracamy uwagę na to, by uczeń potrafił właściwie i z pożytkiem korzystać z najnowszych osiągnięć cywilizacyjnych.

 

PRIORYTETY SZKOŁY:

 

 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
 • wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym,
 • edukacja europejska,
 • wychowanie przez zajęcia rekreacyjno – sportowe i rozwój zainteresowań,
 • szkoła bezpieczna – walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą,  wymagająca asertywności.
 1. Krótka charakterystyka środowiska

Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Są wśród nich uczniowie pochodzący z rodzin zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Środowisko to nie jest małe, ale bardzo dobrze rozpoznane przez pedagogów, psychologa i wychowawców klas.

III. Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną

 

Szkoła działa, opierając się na przyjętych wartościach i społecznie akceptowalnych normach, wzmacniania, wspiera i rozwija je w społeczności szkolnej. Do wartości tych należą:

1.Wzajemne wspieranie i współdziałanie oraz współodpowiedzialność za siebie i innych.

2.Równe szanse wszystkich uczniów na osiągniecie sukcesu  i realizację  własnych aspiracji i celów.

3.Rozwiązywanie problemów bez użycia siły, komunikacja bez przemocy.

 1. Umiejętności kulturalnego wyrażania się i stosowania poprawnej polszczyzny.

5.Dbałość o odpowiedni klimat i kulturę nauki.

6.Budowanie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej.

7.Szanowanie godności i nietykalności swojej i innych.

8.Pielęgnowanie narodowej kultury, tradycji i religii.

9.Budowanie postaw patriotycznych młodego Europejczyka i Polaka

10.Traktowanie oparte na uczciwości, zaufaniu i odpowiedzialności.

11 Znajomości reguł i respektowanie ich w kontaktach międzyludzkich.

 1. Wskazywanie wzorców postępowania (rodzina, nauczyciele).

 

 1. Model absolwenta

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. A. Jenke w Mrowinach:

 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • jest osobą otwartą, dobrze wykształconą, która zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • charakteryzuje się szerokimi kompetencjami społecznymi i zdolnościami interpersonalnymi,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • godnie reprezentuje rodzinę, tradycje związane z postaciami swoich patronów oraz kocha swoją ojczyznę i szanuje symbole z nią związane,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować, jest przy tym szczery i życzliwy, umie nawiązać trwałe relacje międzyludzkie,
 • radzi sobie ze stresem,
 • ma poczucie humoru,
 • mądrze i umiejętnie korzysta z najnowszych osiągnięć technologicznych, mając świadomość pożytków i zagrożeń z nimi związanych,
 • jest asertywny, potrafi skutecznie odmawiać
 • promuje wartości dobra, piękna i miłości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie, jest wolny od używek,
 • zna patrona swojej szkoły i reprezentowany przez niego system wartości,
 1. Cele ogólne

1.Rozwijanie kultury osobistej oraz postaw patriotycznych i obywatelskich,  uwrażliwienie na dobro wspólne.

2.Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu.

3.Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

4.Kształtowanie postaw społecznych.

5.Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

6.Rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki oraz odkrywania własnych talentów.

7.Wspieranie rozwoju emocjonalnego.

8.Rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej.

9.Edukacja prozdrowotnej i proekologicznej.

 1. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych.
 2. Upowszechnianie czytelnictwa.
 3. Propagowanie działalności wolontarystycznej.

 

 1. Cele szczegółowe

Uczniowie:

 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz umacnianie więzi ze społecznością lokalną,
 • Wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu,
 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do innych ludzi, respektowanie ich praw, kształtowanie świadomości odmienności, zapobieganie dyskryminacji,
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju,
 • Uwrażliwienie na kwestie moralne, mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania;
 • Dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 • Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej, poprzez kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania,
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących
  i autorytetów oraz  wartości rodziny w życiu człowieka,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji,
 • Budowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywania ciekawości poznawczej, rozwijania kreatywności oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,
 • Rozwój zainteresowań i pasji uczniów oraz poszerzenie autonomii i samodzielności,
 • Popularyzowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Propagowanie działalności wolontarystycznej poprzez wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na ludzkie problemy,
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • Świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Kreowanie zachowań i postaw proekologicznych poprzez rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 • Zapobieganie uzależnieniom poprzez działania edukacyjne, informacyjne, wychowawcze i profilaktyczne.

 

Rodzice:

 • współdecydują o celach wychowawczych szkoły, biorą udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego uczniów,
 • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka,
 • współdziałają w sprawach kształcenia uczniów,
 • uzyskują pomoc w sprawach wychowania od wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora szkoły,
 • uzyskują rzetelne informacje o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu,
 • poznają ofertę pomocy specjalistycznej.

 

Nauczyciele:

 • Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • Kształtowanie hierarchii systemu wartości;
 • Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej,
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania mediacji i negocjacji w sytuacji rozwiązywania konfliktu,
 • Kształtowanie u uczniów umiejętności w zakresie samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • Modelowanie postaw patriotycznych prozdrowotnych i proekologicznych
 • Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej,
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców,
 • Szerzenie wiedzy wśród rodziców i uczniów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków uzależniających,
 • Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i rodziców,
 • Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje następujące wytyczne polityki oświatowej państwa na roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  zaplanowano działania wychowawcze dotyczące istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), które w szczególności powinny być realizowane podczas zajęć z  wychowawcą.

VII. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych

 

Lp. STREFA: Zdrowie- edukacja zdrowotna Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy
Zadanie do realizacji
1. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. – zebrania z rodzicami,

– konsultacje indywidualne i telefoniczne,

– zajęcia otwarte,

– imprezy szkolne i klasowe: “Dzień Zdrowego Żywienia- każdy piątek, zamknięty sklepik szkolny”.

– zajęcia z udziałem rodziców,

– pedagogizacja rodziców,

– spotkania z specjalistami

Wychowawcy klas, specjaliści Według kalendarza imprez, cały rok
2. Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywania się. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wdrażanie uczniów do aktywności ruchowej, aktywnego spędzania czasu wolnego. -pogadanki w zespołach klasowych

-udział w konkursach

-gazetki szkolne

-organizacja wycieczek

-organizacja długiej przerwy z uwzględnieniem ćwiczeń ruchowych (czwartki)

-udział w zajęciach i konkursach sportowych

-udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych

-Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia

-spotkania z pielęgniarką szkolną

-spotkanie z kosmetyczką (dla uczennic)

“Jak dbać o cerę”?

– Olimpiada Sportowa “Maluchy na Start”,

-oferta dla uczniów zajęć sportowych (w tym: SKS, zajęcia sportowe, Program „Szkolny Klub Sportowy”, “Umiem pływać”)

-udział w programie “Szklanka mleka”

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog Według kalendarza imprez, cały rok
3. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. – spotkania ze specjalistami: dietetyk, stomatolog, pediatra, prozdrowotnym,

– gazetki szkolne i klasowe promujące zdrowie, oglądanie filmów edukacyjnych,

-udział w programach: „Szklanka mleka” i innych promujących zdrowy styl życia

Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarka

E.Mossoń

Według kalendarza, według potrzeb, cały rok

 

4. Wyrabianie nawyków higienicznych oraz porządkowych. Dbałość o estetykę wykonywanych prac. -wyrabianie nawyku mycia rąk,

-fluoryzacja,

-zajęcia poświęcone zdrowiu i higienie w ramach treści programowych,

– zajęcia dla dziewcząt „Między nami kobietami” – prelekcja na temat dojrzewania

– dbanie o porządek w sali lekcyjnej

-wykonywanie gazetek klasowych- konkurs na najlepszą gazetkę

– zwracanie uwagi na estetykę zapisu w zeszytach lekcyjnych

– sprawdzanie podstawowych przyborów szkolnych u uczniów

-konkurs na najładniejszy zeszyt przedmiotowy

Wszyscy nauczyciele, pielęgniarka, zaproszeni specjaliści Zgodnie z kalendarzem imprez
5. Przygotowywanie do udzielania pierwszej pomocy -prezentacja filmów dotyczących pierwszej pomocy

-organizacja zajęć na godzinach z wychowawcą oraz w świetlicy szkolnej

-szkolenie z specjalistą “Jak zachować się w sytuacji zagrożenia”

-spotkania z pielęgniarką szkolną

-szkolenie dla uczniów z posługiwania się numerami alarmowymi, nauka formułowania komunikatów o pomoc Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej

Pedagog, wychowawcy Cały rok
6 Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli, wychowawców i uczniów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów – analiza orzeczeń i opinii PPP

– spotkania z rodzicami w celu przekazania spostrzeżeń

– ewaluacje zajęć w ramach ppp

-rady szkoleniowe

-konsultacje z pielęgniarką

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

pielęgniarka

Wrzesień

Zgodnie z kalendarzem

Lp. STREFA: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy
             Zadanie do realizacji
1. Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia. Informowanie uczniów o konsekwencjach prawnych, społecznych różnych zachowań. Zwracanie uwagi na przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole. -zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły,

-zapoznanie uczniów z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły,

-tworzenie kontraktów klasowych,

-informowanie uczniów o procedurach obowiązujących w szkole,

-wybory samorządu klasowego i szkolnego, – gazetki klasowe,

-zajęcia „odpowiedzialność młodzieży w świetle prawa”- kl VII, I VIII spotkanie z policjantem

-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów na przerwach, – prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych na temat BHP

-zasady przebywania w świetlicy szkolne – zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

 

Zespół ds. bezpieczeństwa i procedur

Wrzesień

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem

2. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną. godziny wychowawcze

– wychowanie regionalne,

– podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów,

– apele szkolne,

– wycieczki

– działalność SU

– piknik rodzinny

– promocja szkoły w mediach lokalnych

– prowadzenie strony internetowej szkoły oraz konta na fb.

– “Festiwal piosenki: Zielono mi!”

wychowawcy, pedagog, nauczyciele, psycholog, rodzice – nauczyciele – administrator szkoły Cały rok/ według kalendarza imprez
3 Angażowanie uczniów we współorganizowanie imprez kulturalnych oraz uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych. Angażowanie uczniów i wychowanków w procesy podejmowania decyzji w szkole i placówce, aktywizacja samorządów uczniowskich i innych form działalności uczniowskiej. apele i uroczystości szkolne,

– dyskoteki szkolne

-wzmocnienie roli przewodniczącego szkoły (prowadzenie apeli, udział w pasowaniu)

udział w lokalnych wydarzeniach (np. „Narodowe czytanie”, „Dzień Godności”, „Święto Niepodległości”

-konkursy (praca uczniów w komisjach oceniających). Wybory “Miss Wiosny”

– tworzenie kontraktów, kodeksów

uczniowie pod opieką opiekuna SU i wychowawców

 

opiekun sztandaru

A. Żydek

Cały rok/ według kalendarza imprez
4 Wdrażanie do poszanowania więzi rodzinnych i tradycji świątecznych -obchody klasowego: Dnia Kobiet, Dnia Chłopca, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty – Wigilia klasowa -Poczta walentynkowa – Tradycje Świąt Wielkanocnych, Wszyscy nauczyciele Zgodnie z kalendarzem
5 Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie do kulturalnego zachowania oraz szacunku dla innych. -udział społeczności szkolnej w uroczystościach patriotycznych szkolnych i pozaszkolnych

– utrwalenie hymnu szkoły, hymnu narodowego i innych pieśni patriotycznych

– warsztaty na temat kulturalnego zachowania, zajęcia na godzinach oraz zajęciach technicznych

– Dzień Życzliwości – 21.11

-podczas comiesięcznego oceniania brać pod uwagę zachowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych,

-praca na podstawie scenek, tak by wskazać uczniom na ważność kulturalnego zachowania i okazywania szacunku,

Wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz, nauczyciel techniki,

pedagog

 

Zgodnie z kalendarzem imprez

 

 

 

 

 

 

Listopad

6 Wzbudzanie w dzieciach poczucia obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły. Wskazywanie na związek między wysoką frekwencją a wynikami nauczania. Uświadamianie uczniom wpływu systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych na poczucie przynależności do klasy. – bieżące monitorowanie frekwencji uczniów, informowanie rodziców (wykonanie telefonu do rodzica) o nieobecności ucznie tego samego dnia,

-egzekwowanie usprawiedliwień i zwolnień z zajęć z podaniem przyczyny nieobecności,

– wyjaśnianie z uczniami i rodzicami częstych nieobecności na wybranych lekcjach

– minimalizowanie lęków wynikających z trudności w nauce, organizowanie pomocy rówieśniczej, możliwość nadrobienia zaległości edukacyjnych na świetlicy szkolnej

nauczyciele, wychowawcy

pedagog

 

 

Systematycznie/ cały rok szkolny
7 Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej -udział w akcjach charytatywnych „WOŚP”,  -pomoc zwierzętom w schronisku

-zbieranie nakrętek oraz baterii

– okolicznościowe wizyty  Domu Krótkiego Pobytu w Mrowinach

Samorząd Uczniowski,

wychowawcy

Cały rok
8 Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły i placówki i poszerzania współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym. – współpraca ze środowiskiem lokalnym: Parafia, Rada Sołecka, Sołtys, Straż Pożarna, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka w Żarowie, OPS Żarów, Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciel bibliotekarz Kwiecień

 

Cały rok, według potrzeb

Lp. STREFA: Relacje – kształtowanie postaw i umiejętności Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy
Zadanie do realizacji
1 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. – zajęcia integracyjne zespołów klasowych (

– zabawy szkolne (andrzejkowa, noworoczna)

– zadania projektowe

– zachęcanie rodziców do współorganizowania i uczestnictwa we wspólnych wyjazdach i imprezach szkolnych

– warsztaty/rada szkoleniowa dla nauczycieli

Wychowawcy klas

rodzice

 

 

Nauczyciele przedmiotowi i edukacji wczesnoszkolnej.

Cały rok/ według kalendarza imprez
2. Uczenie tolerancji i szacunku do drugiego człowieka – godziny wychowawcze

– udział w akcjach „Na niebiesko dla autyzmu” 1 kwietnia

– gazetki szkolne

-Dzień Kropki 15 wrzesień

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, psycholog  

 

Wrzesień

Kwiecień

3 .Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.

Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie. Praca z uczniem zdolnym. Budowanie pozytywnej samooceny uczniów. Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

– warsztaty, godziny wychowawcze, zajęcia indywidualne, rozmowy

– wzmacnianie mocnych stron uczniów pochwałami,

– przydzielanie dzieciom zadań, które pozwolą im wykazać się swoimi umiejętnościami i zdolnościami

-udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania

-przygotowywanie uczniów i ich udział w konkursach i zawodach

-prezentacja umiejętności na forum klasy i szkoły, przed rodzicami, nap. Wystawy prac uczniów,

lekcje i zajęcia uczące radzenia sobie ze stresem, złością (g.wych)

Wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice Cały rok
4 Zaznajomienie uczniów z przyczynami zachowań agresywnych oraz kształtowanie umiejętności przeciwdziałania im oraz panowania nad swoimi emocjami. Uczenie dzieci konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów -zajęcia warsztatowe,

-pogadanki – zajęcia na lekcjach wychowawczych

– spotkania z psychologiem/pedagogiem

-wzmożony nadzór nad dyscypliną w klasie

-współpraca z poradnią pp

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele
5 Rozwijanie umiejętności komunikowania się. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, myśli i uczuć w sposób możliwy do zaakceptowania. – praca w grupach w czasie lekcji (umożliwienie uczniom wejście w różne role),

– zajęcia indywidualne

– zwracanie uwagi na to jak dzieci porozumiewają się między sobą podczas przerw (kultura słowa i zwroty grzecznościowe)

– tematyka wynikająca z realizacji podstawy programowe

– stosowanie technik mediacyjnych

 

pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele Cały rok
6 Doradztwo zawodowe. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

Edukacja finansowa.

-realizacja zajęć z wychowawcą z zakresu doradztwa zawodowego

– -ankiety, testy badające zdolności i preferencje zawodowe;

-współpraca z poradnią pp

– spotkania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami i doradcami zawodowymi pracujących w Poradni Urzędzie Pracy;

– udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez szkolnego doradcę zawodowego; – wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat oferty szkół

– realizacja projektu edukacyjnego: Kokosza, grosz do grosza

 

Nauczyciel doradztwa zawodowego, nauczyciele, pedagog, psycholog Cały rok
Lp. STREFA: Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykowanych/problemowych Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy
1 Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. – udział w Konkursie „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie i zagrożeniach” (w tym współpraca z Policją, Strażą Pożarną, OPS)

– udział w szkoleniach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej

– spotkanie z psychoterapeutom uzależnień

– wewnątrzszkolne formy doskonalenia

– spotkanie z policjantem

– spotkanie z terapeutą uzależnień

– współpraca z OPS w Żarowie, GKRPA (Gminną Komisją rozwiązywania problemów alkoholowych)

– współpraca z Kuratorami Sądowymi, asystentami rodzin

-udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej (gazetki, ulotki, plakaty)

-udział w konkursach o charakterze profilaktycznym

-korzystanie z ofert DODN

– współpraca z Biblioteką Pedagogiczną

– konsultacje z metodykiem

Koordynator, pielęgniarka, wychowawcy klas

 

E.Mossoń

 

Pedagog, psycholog

 

 

Według kalendarza imprez

 

Cały rok

 

Na bieżąco

2 Udzielanie wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej – pomoc finansowa (wyprawki, itp.)

-pomoc specjalistyczna (pedagog, psycholog),

– psychoedukacja rodziców,

– współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin

wychowawcy klas, pedagog, psycholog Cały czas
3 Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – znajomość procedury zakładania Niebieskiej Karty na wypadek takiej potrzeby

-uważna obserwacja uczniów

– współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia- konsultacje, zebrania

Wychowawcy, pedagog Cały czas

 

Harmonogram zebrań i konsultacji

4 Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego użytkowania internetu – pogadanki na lekcjach wychowawczych, na zajęciach informatyki realizacja tematyki na innych lekcjach wynikająca z podstawy programowej

– prezentacje multimedialne

– obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (11 luty)

– pogadanki na temat cyberprzemocy

– prelekcje podczas zebrań z rodzicami ,

-informacje dla rodziców zarówno na tablicy szkolnej jak i na stronie internetowej szkoły

– korzystanie z platform cyfrowych i komunikacyjnych (Discord, Messenger, Librus)

Wychowawcy, pedagog

specjaliści

Zgodnie z kalendarzem/

Według potrzeb

 

 

 

 

 

Luty

5 Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole -ankiety, rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami,

– analizowanie wpisów na temat zachowania uczniów

– wyszczególnienie czynników chroniących i czynników ryzyka

– skrzynka problemów zgłaszanych przez uczniów

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele

 

II semester

 

 

 

Cały czas

6 Zapobieganie kontaktom uczniów z substancjami psychoaktywnymi, środkami odurzającymi, środkami zastępczymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, nikotyną, dopalaczami, napojami energetyzującymi – pogadanki,

– konkursy

– rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia i oferujących pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień.

– systematyczny rozwój współpracy z rodzicami, Radą Rodziców w zakresie profilaktyki.

-wybrane program profilaktyczne

– Dzień Walki z Depresją – 23.02

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka szkolna, zaproszeni goście, rodzice, pedagog, psycholog  

 

Zgodnie z kalendarzem

 

 

 

 

Luty

7 Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drogach. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw lekcyjnych, zajęć oraz innych zajęć po lekcyjnych. pogadanka,

– praktyczne ćwiczenia poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (najbliższe okolice szkoły),

– konkursy

– tworzenie kodeksów klasowych.

– filmy, prezentacje o ruchu drogowym,

– realizacja treści programowych na lekcjach techniki (udzielnie pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym)

wychowawcy, n-le, pedagog, psycholog Cały rok szkolny
8 Dbanie o prawidłowy przepływ informacji między rodzicami a wychowawcą. -informowanie rodziców o zasadach zwalniania uczniów do domu

-przekazywanie informacji o pozostaniu dziecka dłużej w szkole (nap. na świetlicy)

-informowanie o ważnych zmianach w planie lekcji lub organizacji dnia (e-dziennki, telefon)

wychowawcy Cały rok szkolny

 

VIII. Oczekiwane efekty

Uczeń:

 1. Demonstruje swoje talenty, potrzeby, zainteresowania.
 2. Rozwija myślenie twórcze i twórczo rozwiązuje problemy.
 3. Jest doceniany i szanowany w szkole.
 4. Interesuje się własnym zdrowiem, problematyką zdrowotną i podejmuje różne działania promujące zdrowy styl życia.
 5. Uczy się obcowania z przyrodą i dbałości o środowisko.
 6. Rozwija działalność samorządową w klasie i szkole, odważnie formułuje swe myśli, sądy, opinie i pragnienia.
 7. Wyrabia nawyki bezpiecznych zachowań i przestrzegania norm społecznych.
 8. Uczy się poczucia przynależności do szkoły, do „małej ojczyzny”, tożsamości narodowej i przynależności do wspólnoty europejskiej.
 9. Wzmacnia wiarę w sens działania, ma poczucie współdecydowania i współodpowiedzialności za środowisko szkolne oraz poczucie sprawstwa.
 10. Uczy się dla siebie i własnego rozwoju.
 11. Ćwiczy asertywność, kontroluje zachowania i reakcje.
 12. Zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności.
 13. Pokonuje trudności i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości, potrzeb i zainteresowań. Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji,         konfliktów przemocy.
 14. Posiadają wiedzę na temat uzależnień, ich negatywnych skutków oraz konsekwencji prawnych.

 

Rodzice:

 1. Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień , mechanizmów agresji i przemocy oraz zdrowia psychicznego dzieci.
 2. Skorzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych.
 3. Rodzice wspierają szkołę w procesie wychowawczym.
 4. Uczestniczą w pedagogizacji.

Nauczyciele/wychowawcy

 1. Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne.
 2. Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje  na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego plan działań wychowawczych i profilaktycznych dla swojej klasy.
 3. Zaangażuje się w działania edukacyjne, prozdrowotne, proekologiczne, profilaktyczne i wolontarystyczne.
 4. Wdraża poznawanie historii, kultury, tradycji szkoły, miasta, regionu, kraju oraz wartości kultury europejskiej.

 

 1. Sposoby ewaluacji

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Jest zapisem oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie poddawany ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego poprzez różne narzędzia badawcze, m. in.: rozmowy, wywiady, obserwacja, ankiety, debaty, opinie uczniów i rodziców, metody socjometryczne, wnioski z ewaluacji będą przedstawiane Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane na  RP.

 

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców uchwaliła  program wychowawczo – profilaktycznego szkoły podczas zebrania rady pedagogicznej w dniu 14.09.2020 r.

Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwaliła  program wychowawczo – profilaktycznego szkoły w dniu 14.09.2020 r.

 Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował program wychowawczo – profilaktyczny do realizacji w roku szkolnym 14.09.2020 r.