Program wychowawczo – profilaktyczny

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W MROWINACH

NA LATA 2017 / 2020

 1. Wstęp

 

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał na podstawie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, diagnozy środowiska, obserwacji oraz wniosków z analizy z programu wychowawczego i profilaktyki. Zadania zawarte w programie obejmują zarówno uczniów jak i ich rodziców.

Opracowany program będzie realizowany przez trzy lata od 2017 – 2020 r.

Progam w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach kieruje się celami i zasadami zawartymi w Statucie Szkoły i został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72.
 • Konwencja o Prawach Dziecka. (dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 52 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Ustawa z dnia 14 grudnia r. o 2016 r. – przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356. ze zm).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 poz. 395 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017, poz. 1594 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji 28 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Statutu Szkoły

MISJA

„Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia”

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by radzili sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, stojąc jednocześnie na straży wolności, moralności i etycznych zachowań. Pragniemy w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom wszechstronny rozwój. Będziemy dążyli do  rozbudzania ciekawości świata, promowania  edukacji czytelniczej i medialnej.

 

WIZJA

 

Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego oraz regionu. Szczególną rolę przywiązujemy do patriotyzmu i tego, by uczeń znał i szanował symbole narodowe. Jednocześnie wychowujemy dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.  Uczymy szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, dając możliwość poznania obok języka polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, propagującego zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształcimy ucznia samodzielnego, odpowiedzialnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. Zwracamy uwagę na to, by uczeń potrafił właściwie i z pożytkiem korzystać z najnowszych osiągnięć cywilizacyjnych.

PRIORYTETY SZKOŁY:

 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
 • wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym,
 • edukacja europejska,
 • wychowanie przez zajęcia rekreacyjno – sportowe i rozwój zainteresowań,
 • szkoła bezpieczna – walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą,  wymagająca asertywności.
 1. Krótka charakterystyka środowiska

Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Są wśród nich uczniowie pochodzący z rodzin zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Środowisko to nie jest małe, ale bardzo dobrze rozpoznane przez pedagogów, psychologa i wychowawców klas.

III. Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną

Szkoła działa, opierając się na przyjętych wartościach i społecznie akceptowalnych normach, wzmacniania, wspiera i rozwija je w społeczności szkolnej. Do wartości tych należą:

 1. Wzajemne wspieranie i współdziałanie oraz współodpowiedzialność za siebie i innych.
 2. Równe szanse wszystkich uczniów na osiągniecie sukcesu  i realizację  własnych aspiracji i celów.
 3. Rozwiązywanie problemów bez użycia siły, komunikacja bez przemocy.
 4. Umiejętności kulturalnego wyrażania się i stosowania poprawnej polszczyzny.
 5. Dbałość o odpowiedni klimat i kulturę nauki.
 6. Budowanie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej.
 7. Szanowanie godności i nietykalności swojej i innych.
 8. Pielęgnowanie narodowej kultury, tradycji i religii.
 9. Budowanie postaw patriotycznych młodego Europejczyka i Polaka
 10. Traktowanie oparte na uczciwości, zaufaniu i odpowiedzialności.

11     Znajomości reguł i respektowanie ich w kontaktach międzyludzkich.

 1. Wskazywanie wzorców postępowania (rodzina, nauczyciele).

 

 1. Model absolwenta

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. A. Jenke w Mrowinach:

 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • jest osobą otwartą, dobrze wykształconą, która zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • charakteryzuje się szerokimi kompetencjami społecznymi i zdolnościami interpersonalnymi,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • godnie reprezentuje rodzinę, tradycje związane z postaciami swoich patronów oraz kocha swoją ojczyznę i szanuje symbole z nią związane,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować, jest przy tym szczery i życzliwy, umie nawiązać trwałe relacje międzyludzkie,
 • radzi sobie ze stresem,
 • ma poczucie humoru,
 • mądrze i umiejętnie korzysta z najnowszych osiągnięć technologicznych, mając świadomość pożytków i zagrożeń z nimi związanych,
 • jest asertywny, potrafi skutecznie odmawiać
 • promuje wartości dobra, piękna i miłości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie, jest wolny od używek,
 • zna patrona swojej szkoły i reprezentowany przez niego system wartości.
 1. Cele ogólne

 

 1. Rozwijanie kultury osobistej oraz postaw patriotycznych i obywatelskich,  uwrażliwienie na dobro wspólne.
 2. Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu.
 3. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.
 4. Kształtowanie postaw społecznych.
 5. Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki oraz odkrywania własnych talentów.
 7. Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
 8. Rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej.
 9. Edukacja prozdrowotnej i proekologicznej.
 10. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych.
 11. Upowszechnianie czytelnictwa.
 12. Propagowanie działalności wolontarystycznej.

 

 1. Cele szczegółowe

 

Uczniowie

 

 • Kształtowanie  postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz umacnianie więzi ze społecznością lokalną,
 • wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu,
 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do innych ludzi, respektowanie ich praw, kształtowanie świadomości odmienności, zapobieganie dyskryminacji,
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju,
 • Uwrażliwienie na kwestie moralne, mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania;
 • Dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 • Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej, poprzez kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania,
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących
  i autorytetów oraz  wartości rodziny w życiu człowieka,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji,
 • Budowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywania ciekawości poznawczej, rozwijania kreatywności oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,
 • Rozwój zainteresowań i pasji uczniów oraz poszerzenie autonomii i samodzielności,
 • Popularyzowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Propagowanie działalności wolontarystycznej poprzez wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na ludzkie problemy,
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • Świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Kreowanie zachowań i postaw proekologicznych poprzez rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 • zapobieganie uzależnieniom poprzez działania edukacyjne, informacyjne, wychowawcze i profilaktyczne.

 

Rodzice:

 

 • współdecydują o celach wychowawczych szkoły, biorą udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego uczniów,
 • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka,
 • współdziałają w sprawach kształcenia uczniów,
 • uzyskują pomoc w sprawach wychowania od wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora szkoły,
 • uzyskują rzetelne informacje o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu,
 • poznają ofertę pomocy specjalistycznej.

 

Nauczyciele:

 

 • Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • Kształtowanie hierarchii systemu wartości;
 • Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej,
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania mediacji i negocjacji w sytuacji rozwiązywania konfliktu,
 • Kształtowanie u uczniów umiejętności w zakresie samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • Modelowanie postaw patriotycznych,  prozdrowotnych i proekologicznych
 • Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej,
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców,
 • Szerzenie wiedzy wśród rodziców i uczniów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków uzależniających,
 • Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i rodziców,
 • Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

VII. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA W SZKOLE I PLACÓWCE

 

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy Uwagi
1. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. – zebrania z rodzicami,

– konsultacje indywidualne i telefoniczne,

– zajęcia otwarte,

– imprezy szkolne i klasowe,

– spacery i wycieczki,

– zajęcia z udziałem rodziców,

– pedagogizacja rodziców

Wychowawcy klas, specjaliści Według kalendarza imprez, cały rok
2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. – spotkania ze specjalistami: dietetyk, stomatolog, pediatra,

– imprezy szkolne o charakterze prozdrowotnym,

– gazetki szkolne i klasowe promujące zdrowie, oglądanie filmów edukacyjnych,

– współpraca z KRUS-em

Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarka

E.Mossoń

 

 

A.Sawko, B.Hajdasz

Według kalendarza, weług potrzeb, cały rok

 

 

 

 

Listopad

3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną. – uroczystości środowiskowe (np.70-lecie szkoły)

– Piknik Rodzinny

– Jasełka, spotkania opłatkowe

– Dzień Babci i Dziadka

Opiekun SU, wychowawcy klas, katechetka, dyrektor szkoły Listopad

 

Czerwiec

 

Styczeń/grudzień

4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, buowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. – zajęcia integracyjne zespołów klasowych (np.długie przerwy)

– zabawy szkolne (np.andrzejkowa, noworoczna)

– szkolne spacery i wycieczki

Wychowawcy klas

 

 

 

Nauczyciele przedmiotowi i edukacji wczesnoszkolnej.

Cały rok
5. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów. – szkolenia, warsztaty, spotkania nauczycieli i rodziców

– praca w zespołach I i II etapu kształcenia

– współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

E.Mossoń, J.Ciupiński

Wszyscy nauczyciele, rodzice, psycholog, pedagog

Cały rok

 

 

 

Listopad

6. Rozwijanie i wspieranie działaności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów, np. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi itp. – działalność charytatywna i wolontariacka (udział w imprezach np.WOŚP, „Adopcja Serca”)

– współpraca z instytucjami (dom opieki, Fundacja „Babcia i Dziadek”, MOPS w Żarowie, Towarzystwo Przyjaciół Opieki nad zwierzętami)

– współpraca z SANEPID-em w Świdnicy

Wychowacy klas, samorząd uczniowski, rodzice, pedagog

 

 

 

 

 

Cały rok według kalendarza imprez

 

 

 

 

 

 

Listopad

7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. – udział w programach: „Szklanka mleka” i innych promujących zdrowy styl życia

– udział w zajęciach socjoterapeutycznych

– udział w lokalnych imprezach (np. „Narodowe czytanie”, „Dzień Godności”, „Święto Niepodległości”

Wychowawcy klas, opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun sztandaru

J.Łanek

Cały rok według kalendarza imprez

 

 

II semestr

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W SZKOLE I PLACÓWCE

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy Uwagi
1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji o których mowa w § 1 ust.2, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. – udział w Konkursie „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie i zagrożeniach” (w tym współpraca z Policją, Strażą Pożarną, OPS)

– udział w szkoleniach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej

– spotkanie z psychoterapeutom uzależnień

Koordynator, pielęgniarka, wychowawcy klas

 

E.Mossoń

 

Pedagog, psycholog

Według kalendarza imprez

 

 

Grudzień

 

Marzec

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków. – ustalenie praw i obowiązków w klasie

– warsztaty o tolerancji i wartościach religijnych

– pedagogizacja rodziców w związku z zagrożeniami jakie niesie cywilizacja (telefony, internet)

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

 

 

Psychoterapeuta

Wrzesień

 

Na bieżąco

 

Marzec

3. Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. – lekcje i zajęcia uczące radzenia sobie ze stresem, złością (g.wych)

– udział w konkursach i występach

– wspólne, kreatywne rozwiązywanie konfliktów, problemów

– udział w projektach

Odpowiedzialni wychowawcy, psycholog, pedagog, nauczyciele przedmiotów Cały rok, według kalendarza projektów
4. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o którcyh mowa w § 1 ust.2, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej – szkolenia dotyczące uzależnień, wczesnego rozpoznawania objawów używania środków psychoaktywnych (np.dopalacze, narkotyki) Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele Marzec

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W SZKOLE I PLACÓWCE

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy Uwagi
1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodziom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji, o których mowa  w § 1 ust.2. – szkolenia i pedagogizacja rodziców

– udział nauczycieli w szkoleniach

– współpraca z OPS w Żarowie, GKRPA (Gminną Komisją rozwiązywania problemów alkoholowych)

– współpraca z Kuratorami Sądowymi, asystentami rodzin

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, pedagog, psycholog, specjaliści Marzec, listopad

Według kalendarza, cały rok

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub oipiekunów w przypadku używania środków i substancji, o których mowa  w § 1 ust.2. – rozpowszechnianie ulotek i plakatów

– tematyczne gazetki informujące o zagrożeniach

– udział w konkursach o charakterze profilaktycznym

– promowanie wśród uczniów literatury o charakterze terapeutycznym

– współpraca z Policją, Kuratorem Sądowym, specjalistą w zakresie Prawa Rodzinnego

B.Janik

 

E.Mossoń

 

E.Mossoń, J.Ciupiński

M.Mision

 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas

Marzec

 

Listopad

 

Czerwiec

 

 

 

 

Na bieżąco

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W SZKOLE I PLACÓWCE

 

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialne osoby Terminy Uwagi
1. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendtacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przweciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy. – udział dzieci i rodziców w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (pogadanki, konkursy)

– spotkanie z p.Matusiakiem- terapeutą uzależnień

– udział w Gminnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i Zagrożeniach

– pogadanki z pielęgniarką

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, pielęgniarka

Pedagog, psycholog

 

E.Mossoń, J.Ciupiński

 

Pielęgniarka

Wrzesień

 

 

 

Marzec

 

Czerwiec

 

 

Na bieżąco

2. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. – oferta dla uczniów zajęć sportowych (w tym: SKS, zajęcia sportowe, Program „Sprawny Dolnoślązaczek”)

– dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb ucznia (pogadanki, filmy, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dodatkowe i indywidualne)

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy klas, pedagog Na bieżąco
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. Udział w warsztatach i szkoleniach:

– z dietetykiem

– z lekarzem pediatrą

– korzystanie z ofert DODN

– współpraca z Biblioteką Pedagogiczną

– konsultacje z metodykiem

Wychowawcy klas, dyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz, pedagog Listopad, Cały rok

 

 

 

Wrzesień

 

 

4. Angażowanie uczniów i wychowanków w procesy podejmowania decyzji w szkole i placówce, aktywizacja samorządów uczniowskich i innych form działalności uczniowskiej. – praca samorządów (wybory) klasowych i Uczniowskiego

– działania charytatywne i praca w wolontariacie

– obsługa przez uczniów (j.w.) imprez i uroczystości szkolnych

– wybory np. „Dżentelmen Szkoły”

– konkursy (praca uczniów w komisjach oceniających)

– tworzenie kontraktów, kodeksów

– „Skrzynka Pomysłów”

Opiekun Samorządu uczniowskiego, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

5. Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły i placówki i poszerzania współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym. – „Otwarta Szkoła” oferta dla rodziców

– współpraca ze środowiskiem lokalnym: Parafia, Rada Sołecka, Sołtys, Straż Pożarna, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka w Żarowie

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciel bibliotekarz Kwiecień

 

Cały rok, według potrzeb

VIII. Oczekiwane efekty

Uczeń:

 1. Demonstruje swoje talenty, potrzeby, zainteresowania.
 2. Rozwija myślenie twórcze i twórczo rozwiązuje problemy.
 3. Jest doceniany i szanowany w szkole.
 4. Interesuje się własnym zdrowiem, problematyką zdrowotną i podejmuje różne działania promujące zdrowy styl życia.
 5. Uczy się obcowania z przyrodą i dbałości o środowisko.
 6. Rozwija działalność samorządową w klasie i szkole, odważnie formułuje swe myśli, sądy, opinie i pragnienia.
 7. Wyrabia nawyki bezpiecznych zachowań i przestrzegania norm społecznych.
 8. Uczy się poczucia przynależności do szkoły, do „małej ojczyzny”, tożsamości narodowej i przynależności do wspólnoty europejskiej.
 9. Wzmacnia wiarę w sens działania, ma poczucie współdecydowania i współodpowiedzialności za środowisko szkolne oraz poczucie sprawstwa.
 10. Uczy się dla siebie i własnego rozwoju.
 11. Ćwiczy asertywność, kontroluje zachowania i reakcje.
 12. Zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności.
 13. Pokonuje trudności i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości, potrzeb i zainteresowań. Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji, konfliktów przemocy.
 14. Posiadają wiedzę na temat uzależnień, ich negatywnych skutków oraz konsekwencji prawnych.

Rodzice:

 1. Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień , mechanizmów agresji i przemocy oraz zdrowia psychicznego dzieci.
 2. Skorzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych.
 3. Rodzice wspierają szkołę w procesie wychowawczym.
 4. Uczestniczą w pedagogizacji.

 

Nauczyciele/wychowawcy

 1. Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne.
 2. Wychowawca na każdy rok szkolny opracuje  na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego plan działań wychowawczych i profilaktycznych dla swojej klasy.
 3. Zaangażuje się w działania edukacyjne, prozdrowotne, proekologiczne, profilaktyczne i wolontarystyczne.
 4. Wdraża poznawanie historii, kultury, tradycji szkoły, miasta, regionu, kraju oraz wartości kultury europejskiej.

 

 1. Sposoby ewaluacji

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Jest zapisem oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie poddawany ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego poprzez różne narzędzia badawcze, m. in.: rozmowy, wywiady, obserwacja, ankiety, debaty, opinie uczniów i rodziców, metody socjometryczne, wnioski z ewaluacji będą przedstawiane Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane na  RP.