Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W Mrowinach

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach stanowią wszyscy uczniowie klas O-VIII. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

1)     CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.      Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.      Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

3.      Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4.      Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5.      Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6.      Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

2)     ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.      Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

2.      Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3.      Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4.      Organizowanie imprez kulturalnych:

– apele i akademie okolicznościowe

– imprezy sportowe

– dyskoteki

5.      Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
w szkole i w środowisku uczniowskim.

6.      Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

7.      Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

3)      ORGANY SAMORZĄDU

Organami Samorządu są:

– Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIK, CZŁONKOWIE

– Samorządy klasowe

– ogólne zebranie uczniów

– ogólne zebranie klasowe

2.       Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.

3.       Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.

4.       Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.

5.       Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas –mogą to być przedstawiciele Samorządu Klasowego.

6.       Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są z pośród Samorządów Klasowych 4-6  po jednej osobie w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

7.       Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.

8.       Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego.

9.       Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

10.     Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem- kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami.

11.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

– przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów.

– reprezentuje samorząd w wobec dyrekcji i rady pedagogicznej.

– reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi szkołami.

12.     Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.

13.     Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków, dla wykonania określonych zadań:

– sekcja porządkowa

– sekcja kulturalna

– sekcja dekoracyjna

14.     Samorząd Klasowy składa się z trzech osób: gospodarz klasy, zastępcy gospodarza klasy i skarbnika.

15.     Wyboru Samorządu Klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe w miesiącu wrześniu.

16.     Samorząd Klasowy jest organem wykonawczym klasy.

4)      FUNDUSZE

1.       Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2.       Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego lub z wychowawcą klasy.

3.       Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

5)      OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.       Opiekun Samorządu jest wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

2.       Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.

3.       Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.

6)      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

2.        Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3.        Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

4.        Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić  uchwałę lub postanowienie samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.