Historia

 stara szkolaHistoria Tej szkoły nie została przez nikogo spisana. Nie ma na terenie Jej pierwszych pracowników. Z opowiadań byłych uczniów, dziś zaawansowanych wiekiem mieszkańców Mrowin i Żarowa wynika, że została zorganizowana w 1946 r. Jednym z pierwszych Jej nauczycieli i kierowników był Pan Dełhy. Mieszkańcy pamiętają Go jako pierwszego kierownika. Potem kolejno funkcje te pełnili: Roman Waczków, Mieczysław Skarbek, Helena Chweyka, Romuald Worsa, Edmund Waczków, Edmund Smagieł, Jan Kalina, Zdzisław Kołacz. Pierwsi nauczyciele: Wanda Łątkowska, Maria Matuszkiewicz, Jan Statuch, Marek Ziętek, Eugeniusz Iwan, Józef Masełko.

      W pierwszych latach po wojnie była to szkoła rozwojowa, najpierw niepełna, potem siedmioklasowa. W kadencji Pana Jana Kaliny była już szkołą ośmioklasową, a uczyło się w niej ponad 330 uczniów, w dwóch budynkach szkolnych. Od 1974 r ówczesny kierownik szkoły Zdzisław Kołacz dokonał reorganizacji przenosząc starsze oddziały do Żarowa. W wyniku tych zmian w Mrowinach funkcjonowały 3 oddziały ( kl. I- III) i ognisko przedszkolne. Powstała w ten sposób Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie. Kolejnymi kierownikami Filii były: Danuta Kalina, Helena Konieczna, Maria Paryjczuk.

    Decyzja o obniżeniu stopnia organizacji szkoły miała, zdaniem Pana Jana Kaliny, jak i mieszkańców Mrowin negatywne skutki. Upadł wówczas czynnik kulturotwórczy jakim były: pełna ośmioklasowa szkoła, liczna rada pedagogiczna i prężny podówczas komitet rodzicielski. Rozwijało się życie sportowe, koła zainteresowań, nauczyciele zasilali aktyw społeczny wsi.

          W połowie lat 80-tych było to w zaniku, a dzieci z Mrowin były tymi dojeżdżającymi autobusami PKS (nie było wtedy mowy o szkolnym autobusie), a częściej dochodzącymi do Żarowa. Dzieci nie miały poczucia „własnej szkoły”, były bowiem przyjmowani raz do SP nr 3, raz do SP nr 1, towarzyszyły im odczucia uczniów „ drugiej kategorii”. Mimo nielicznych grup dzieci były rozdzielane do równoległych klas „a” lub „ b”.

Przełom następuje w latach 90-tych, kiedy funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Helena Słowik ( z d. Miluniec)-absolwentka szkoły i mieszkanka Mrowin.

          Ogromnym zaangażowaniem w sprawy wsi, gminy, a szczególnie szkoły, z dużą pomocą rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, a także dzięki przychylnemu nastawieniu Zarządowi Gminy Żarów Pani Słowik zaczęła podnosić poziom organizacyjny placówki. I tak , w 1996 r. utworzono klasę IV, a następnie w kolejnych latach 1997-1998 utworzono klasę piątą i szóstą. Było to możliwe dzięki zaadoptowaniu pomieszczeń strychu na dwie dodatkowe klasy, wybudowaniu sanitariatów w budynku szkoły i zaadoptowaniu sali PGR  na salkę gimnastyczną. Udało się to wykonać dzięki funduszom z budżetu Gminy Żarów, a także pracy społecznej tutejszych mieszkańców.

    W wyniku reformy oświaty w Polsce, pod koniec lat 90-tych zaczynają funkcjonować 6-klasowe szkoły podstawowe i 3 letnie gimnazja. Od 1999 r szkoła w Mrowinach staje się ponownie pełną podstawówką, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, i 6 oddziałów klasowych. Wówczas dyrektorem zostaje Roman Konieczny – absolwent szkoły i mieszkaniec Mrowin. Kadencję pełni w latach 1998-2004.

W pełnej podstawówce pracują wówczas: Małgorzata Zięba, Edyta Cichecka, Małgorzta Kownacka, Renata Frycz, Iwona Maćkała, Katarzyna Buczma, Monika Jagła, Katarzyna Chodyniecka, Jolanta Papińska, Elżbieta Suchorabska i Roman Konieczny.

    Kolejnym dyrektorem zostaje Pani Monika Jagła, która sprawuje kadencję w latach 2004- 2010. W latach 2004- 2005 pojawia się widmo likwidacji szkoły ze względu na małą liczbę uczniów. Odbyło się w tej sprawie wiele spotkań z mieszkańcami wsi, nauczycielami i przede wszystkim z organem prowadzącym szkołę – Gminą Żarów. Stanowisko burmistrza piastowała wówczas Pani Lilla Gruntkowska.

          Merytoryczne i rzeczowe dyskusje wszystkich zainteresowanych podmiotów doprowadziły do obronienia szkoły. Szczególnie mocno w obronę szkoły włączyli się rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców Panią Danutą Borowską na czele. Rodzice argumentowali min., że Mrowiny są wsią rozwojową, ludzie zaczynają budować domy, powstają w pobliskiej strefie ekonomicznej nowe zakłady pracy, szkoła ma dobre wyniki, jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów, wreszcie jest swoistym, wiejskim domem kultury. Szkoła pozostała.

          W czerwcu 2008 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia . Patronką została Anna Jenke – wspaniały pedagog i wychowawca. Szkoła otrzymała sztandar, a słowa hymnu napisała absolwentka szkoły Maria Borowska.

          Po zakończeniu kadencji przez Panią Monikę Jagłę nowym dyrektorem szkoły została Pani Beata Jankiewicz. Pełniła tę funkcję tylko 2 miesiące- VII-VIII 2010 r., a następnie przeszła do pracy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako wizytator.

    Rok 2010 wprowadza do placówki kolejnego dyrektora, którym ponownie zostaje Roman Konieczny, najpierw jako pełniący obowiązki, a następnie w wyniku postępowania konkursowego jako dyrektor szkoły. Kadencję rozpoczął 14 października 2010 r, która trwa do dzisiaj.

          W kwietniu 2013 r. szkoła w Mrowinach obchodziła V rocznicę nadania szkole imienia. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, min. Biskup Świdnicki Ignacy Dec, Burmistrz Miasta Żarowa – Leszek Michalak, Sekretarz Gminy – Sylwia Pawlik, Ks. Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach – Paweł Szajner, radni Rady Miejskiej w Żarowie, dyrektorzy gminnych szkół, kierownicy jednostek samorządowych, mieszkańcy Mrowin, uczniowie i nauczyciele.


 

Historię spisał Roman Konieczny – dyrektor szkoły

(1.06.2013 r.)

Proszę kolejnych dyrektorów szkoły o spisywanie najważniejszych informacji o szkole, jest ona bowiem cząstką każdego kończącego tę szkołę absolwenta – to przecież tu zdobywali swoje pierwsze umiejętności, tu uczyli się czytać i pisać, zdobywać wiedzę i doświadczenie potrzebne na wyższych etapach edukacyjnych. Dzisiaj wielu z nich piastuje wysokie stanowiska, ma wspaniałą pracę i godnie reprezentuje tutejszą placówkę.

O szkole i naszej wsi …

Czytaj więcej na: http://www.izba.centrum.zarow.pl/mrowiny-historia