Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anny Jenke w Mrowinach

na lata szkolne 2016-2021

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz 17 czerwca 2016 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 i Dz. U. z 2016 r. poz. 896 ).
 3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.).
 4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 z późn. zm.)
 5. Statut Szkoły Podstawowej.
 6. Program wychowawczy.
 7. Program profilaktyki.

 

MISJA

„Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia”

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by radzili sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Pragniemy w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom wszechstronny rozwój. Będziemy dążyli do rozbudzania ciekawości świata, promowania edukacji czytelniczej i medialnej.

 

WIZJA

               Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i regionu. Jednocześnie wychowujemy dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Uczymy szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Kształcimy ucznia samodzielnego, odpowiedzialnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. Umiejącego korzystać z nowoczesnych źródeł informacji.

 

PRIORYTETY SZKOŁY:

 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
 • wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym,
 • edukacja europejska,
 • wychowanie przez zajęcia rekreacyjno – sportowe i rozwój zainteresowań
 • szkoła bezpieczna – walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą,  wymagająca asertywności.

 

MODEL ABSOLWENTA:

Absolwent Szkoły Podstawowej im. A. Jenke w Mrowinach:

 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę o szerokich kompetencjach społecznych,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • godnie reprezentuje rodzinę, tradycje związane z postaciami swoich patronów oraz ojczyznę,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • radzi sobie ze stresem,
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,
 • ma poczucie humoru,
 • potrafi korzystać i wykorzystywać nowoczesne źródła informacji,
 • jest asertywny,
 • promuje wartości dobra, piękna i miłości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie.

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

I.  Zarządzanie i organizacja

 1. Sukcesywne wymienianie starych komputerów na nowe, montowanie nowych stanowisk komputerowych dla uczniów i nauczycieli.
 2. Sukcesywny zakup pomocy dydaktycznych.
 3. Realizacja programów edukacyjnych, rządowych i unijnych.
 4. Zatrudnienie w szkole specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy.
 5. Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.
 6. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz zagospodarowanie miejsca istniejącej biblioteki.
 7. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery, sprzęt sportowy i tablic.
 8. Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.
 9. Realizacja programów promujących zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre wychowanie.
 10. Współpraca z OPS-em w zakresie dożywiania uczniów oraz opieki nad dziećmi rodziców pracujących.
 11. Ścisła współpraca z Radą Rodziców.
 12. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
 13. Zapewnienie uczniom oferty zajęć pozalekcyjnych.
 14. Przystosowywanie szkoły do zalecanych warunków realizacji podstawy programowej.
 15. Budowa łącznika między budynkami.
 16. Wyłożenie kostką dojścia z sali środowiskowej do szkoły.
 17. Budowa boiska do gier zespołowych.
 18. Malowanie sal i korytarzy.
 19. Wyposażenie sali środowiskowej w sprzęt sportowy, zagospodarowanie szatni, zakup rolet na okna.
 20. Zakup sprzętu audiowizualnego,
 21. Uzupełnienie księgozbioru.

II. Wychowanie i opieka

 1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.
 3. Opieka nad dziećmi z opiniami przez PPP (zajęcia rewalidacyjne).
 4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
 5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).
 6. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.
 7. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 8. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie wsi i gminy: Urzędem Miasta, Klubem Sportowym LZS „Zieloni” Mrowiny, OSP w Mrowinach, Parafią p/w Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach, sołectwem wsi Mrowiny, MOW Mrowiny, GCKiS w Żarowie, OPS w Żarowie, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Żarów, PIK-em w Żarowie, Komisariatem Policji w Żarowie , Sądem Rejonowym dla Nieletnich, kuratorami sądowymi i PPP.
 9. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

 

III. Kształcenie

 1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
 2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 7. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianów. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
 8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 10. Podjęcie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania godzin wychowania fizycznego,
 11. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 12. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
 13. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.