Statut Szkoły Podstawowej w Mrowinach

Załącznik do uchwały nr 1/10/17-18

Rady Pedagogicznej z dnia 31.10.2017 r.

 Tekst ujednolicony

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W MROWINACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1.
  1. Szkoła Podstawowa w Mrowinach, jest szkołą publiczną z oddziałami przedszkolnymi, która w 8-letnim cyklu kształci i wychowuje dzieci.
  2. Siedziba Szkoły Podstawowej mieści się w Mrowinach przy ulicy Wojska Polskiego nr 43.
 • 2.
  1. Szkoła Podstawowa używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach, Wojska Polskiego 43”.
  2. Szkoła Podstawowa na pieczęciach może używać skrótu nazwy: Szkoła Podstawowa w Mrowinach.
  3. Szkoła Podstawowa używa metalowej pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 3.
  1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina Żarów.
  2. Siedziba Gminy mieści się przy ulicy Zamkowej nr 2 w Żarowie.
  3. Szkoła Podstawowa działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 • 4.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny.

 • 5.
 1. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.
 2. Szkoła Podstawowa jako jednostka budżetowa może gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Dochody te noszą nazwę „dochody własne” jednostki budżetowej. Zasady ich gromadzenia i wydatkowania określają odrębne przepisy.
 • 6.
  1. W Szkole Podstawowej mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Szkoła Podstawowa może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 • 7.

Zasady funkcjonowania w Szkole Podstawowej związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 • 8.

Szkoła posiada imię, sztandar, hymn i własny ceremoniał.

 • 9.

Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i  dokumenty wydawane są w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • 10.

Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • 11.

Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem oddziału przedszkolnego, o którym mowa w § 37.

 • 12.

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
 • roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
 • szkole – należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową im. Anny Jenke w Mrowinach;
 • oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny funkcjonujący w szkole;
 • dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach;
 • klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
 • uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • arkuszu organizacyjnym – należy przez to rozumieć arkusz, o którym mowa w art.110 Prawa Oświatowego;
 • MEN – należy przez to rozumieć Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 • 13.
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, programie wychowawczo – profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska
  2. Głównymi celami szkoły jest:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
  1. Do zadań szkoły należy:
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz        w procesie uczenia i nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i  nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 • podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 • realizacja świadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktyki zdrowotnej poprzez zagwarantowanie opieki pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 • zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i  ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 • egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej              i archiwizacji.
 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji.
  1. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
  2. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły             i wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań szkoły.
 • 14.
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  • szkolny zestaw programów nauczania;
  • program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów          i potrzeb.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie. programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
 • 15.
  1. Szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
 • tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi  i nauczycielowi;
 • uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju;
 • stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania;
 • dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
 • dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
 • umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji;
 • stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły Podstawowej w następujących formach:
  1. uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej  w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  2. stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy materialnej Szkoły Podstawowej,
  3. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
  4. monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły Podstawowej,
  5. współpraca z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań.
   1. Szkoła realizuje zadania we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz rodzicom w zakresie:
 1. diagnozowania środowiska wychowawczego,
 2. rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz określania indywidualnych potrzeb uczniów,
 3. rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 4. wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 5. organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych,
 7. wspierania nauczycieli w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 8. udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
 9. wspierania rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
 10. wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 11. podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 12. organizowania zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 13. organizowania porad, konsultacji i warsztatów dla dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 14. wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 15. korzystania z orzeczeń i opinii – za zgodą rodziców do celów określonych w odrębnych przepisach;
 • innymi szkołami i placówkami systemu oświaty;
 • innymi instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno-wychowawczą         i opiekuńczą.
  1. Szkoła, na życzenie rodziców, organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego. Zasady rezygnacji z uczestnictwa          w zajęciach opisane są w § 82.
  2. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych           w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  3. Szczegółowe zasady organizacji zajęć wymienionych w ust.3 i 4 opisane są w rozporządzeniach MEN.
  4. Uczniowie klas IV-VIII w uczestniczą w zajęciach, o których mowa w ust. 4 za wyjątkiem tych, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły pisemny sprzeciw.

 

Rozdział 3

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 • 16.
  1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
  2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  i nieodpłatne.
  3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
 • 17.
  1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na :
 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia       i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  1. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
 • rodzice ucznia;
 • uczeń;
 • dyrektor szkoły;
 • nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 • pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;
 • pracownik socjalny;
 • asystent rodziny;
 • kurator sądowy;
 • organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 • nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
 1. pedagog,
 2. psycholog szkolny,
 3. logopeda,
 4. doradca zawodowy,
 5. terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”;
 • pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • 18.
  1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie         z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji           i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
 • wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
 • indywidualnie z uczniem.
  1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą:
 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
 • w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
  1. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje program z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
  2. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.
  3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
  4. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
 • uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
 • uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy.

 

 • 19.
  1. W szkole organizuje się kształcenie specjalne zgodnie z wydanym orzeczeniem dla uczniów:
 • niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                                         i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”;
 • niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”;
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym” – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 1. Dla ucznia objętego kształceniem specjalnym przygotowuje się Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, który zawiera:
 • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, działania te obejmują:
  1. ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
  2. ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
  3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania  o charakterze socjoterapeutycznym;
 • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wymienionych w programie;
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń.
 2. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, o terminie posiedzenia zostają poinformowani przez wychowawcę klasy.
 3. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się niezwłocznie rodziców ucznia w celu uwspólniania oddziaływań wspierających.
 4. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

 

 • 20.
 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym kierunkowo realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki:
 • pomoc dydaktyczną;
 • opiekę wychowawczą określoną w niniejszym statucie;
 • pomoc materialną;
 • pomoc psychologiczną udzielaną na terenie szkoły w formie porad, konsultacji indywidualnych, rodzinnych;
 • pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć pomoc i wsparcie uczniom, w szczególności przez Gminną Komisję Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie.

Rozdział 4

Organy szkoły

 • 21.
 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor szkoły;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców;
 • samorząd uczniowski.
 1. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.
 • 22.
  1. Dyrektor szkoły:
 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiada za organizację i przebieg egzaminu ośmioklasisty przeprowadzanego w szkole w ostatnim roku nauki oraz wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w zakresie jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
  2. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
  3. Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
  4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
  1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
  2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
  3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
 • opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawiany jest radzie pedagogicznej;
 • organizowanie całości pracy dydaktycznej;
 • przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły,
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;
 • decydowanie o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej;
 • nadzorowanie przebiegu stażu poszczególnych nauczycieli ubiegających się o wyższe szczeble awansu zawodowego;
 • dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
  1. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji.
  2. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący na zasadach określonych w ustawie.
 • 23.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz dyrektor.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w trybie stacjonarnym lub zdalnym, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi multimedialnych.
 • 24.
  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole , po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 • przygotowanie projektu i uchwalanie statutu szkoły;
 • uchwalenie regulaminu rady pedagogicznej.
 • 25.

Ponadto do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 • delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
 • wskazanie dla ucznia sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 26.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed ich dopuszczeniem do stosowania w szkole;
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez okres co najmniej 3 lat oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 • przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w klasach IV-VIII szkoły,
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – o ile zajęcia takie będą realizowane;
 • opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora wybranemu przez organ prowadzący kandydatowi w trybie art. 63 ust.12 ustawy.
  1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.
 • 27.
 1. W przypadku zwiększenia liczby oddziałów do minimum 12 tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Powierzenie i odwołanie z tej funkcji dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej.
 • 28.
 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Regulamin rady rodziców określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły.
 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły , organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 • 29.
  1. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
  2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
  3. Rada rodziców opiniuje:
 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • plan pracy szkoły;
 • szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych. do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  1. Rada rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania oraz ewidencji rachunkowo-księgowej funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 21 ust. 2.
 • 30.
  1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i celami oraz stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły i w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  1. W ramach samorządu w szkole może funkcjonować Szkolny Klub Wolontariatu, zwany dalej SKW, o którym mowa w § 32.
 • 31.
 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym dyrektora szkoły.
 3. Za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu  po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora szkoły.
 • 32.
 1. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:
 • organizowanie i świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym;
 • czynne reagowanie na potrzeby środowiska;
 • inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym;
 • wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych;
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów;
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej;
 • wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.

 

 

 • 33.

Działalność wolontariacka realizowana jest poprzez:

 • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową;
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi;
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje;
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą dyrektora szkoły i pod nadzorem opiekuna samorządu, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych  i wychowawczych;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie akcji charytatywnych.
 • 34.
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności.
 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie.
 3. Formy nagradzania wolontariuszy:
 4. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
 5. przyznanie dyplomu;
 6. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
 7. pisemne podziękowanie do rodziców;
 8. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie szkolnym.
 9. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.
 • 35.
 1. Organy szkoły informują się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach.
 2. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
 • uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;
 • opiniowanie dokumentów szkoły zgodnie z kompetencjami;
 • wzajemne informowanie się o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
 1. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.
 • 36.
 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozwiązania konfliktu wewnątrz placówki poprzez:
 • przeprowadzanie negocjacji ze stronami konfliktu, celem wypracowania wspólnego stanowiska;
 • rozstrzyganie wnoszonych spraw z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego;
 • wydawanie zaleceń statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi uczniów.
 1. Sytuacje konfliktowe rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
 • z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
 • decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;
 1. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 2. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 3. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
 • konflikt dyrektor – rada pedagogiczna:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
 2. w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”;
 • konflikt dyrektor – rada rodziców:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
 2. w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;
 • konflikt dyrektor – samorząd uczniowski:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego;
 • konflikt rada pedagogiczna – samorząd uczniowski:
 1. spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.
 2. W przypadku braku możliwości porozumienia dyrektor przekazuje sprawy do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

Rozdział 5

Cele i zadania oddziałów przedszkolnych organizowanych przy szkole oraz sposoby ich wykonywania

 • 37.
 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady rodziców.
 2. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego oraz przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 3. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
 4. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 6. Termin funkcjonowania oddziału w roku szkolnym oraz ich organizację ustala organ prowadzący.
 • 38.
  1. W oddziale przedszkolnym realizowane są cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:
 1. pomoc w rozwijaniu umiejętności,
 2. naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 4. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 5. dbanie o sprawność fizyczną dzieci,
 6. rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,
 7. wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,
 8. przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.
  1. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
  2. W efekcie działań opisanych w ust.3 dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
  3. Szczegółowe osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego obszaru jego rozwoju, określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 • 39.
  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny: wolniejszy lub przyspieszony.
 3. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, środowisku przyrodniczym, świecie technicznym poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
 4. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 5. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.
 6. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych.
 7. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 8. Współdziałanie z rodzicami oraz różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 9. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 10. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • 40.
  1. Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka i wykorzystywanie do tego każdej sytuacji oraz momentu pobytu dziecka w przedszkolu: w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywanych innych czynności.
  2. Kształtowanie czynności i nawyków: stały czas spożywania posiłków, określony czas przeznaczony na odpoczynek, charakter tego odpoczynku, udział w uroczystościach przedszkolnych oraz wycieczkach, ubieranie, rozbieranie, samodzielna zabawa, zarówno w budynku, jak i na świeżym powietrzu.
  3. Organizowanie zajęć uwzględniających możliwości dzieci, ich oczekiwania, potrzeby i wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
  4. Obserwowanie i diagnozowanie dzieci.
  5. Wspieranie dzieci w rozumieniu dynamicznego, szybko zmieniającego się otoczenia, w którym współczesny przedszkolak funkcjonuje.
  6. Wspomaganie osiągania dojrzałości szkolnej poprzez organizację zajęć rytmiki oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
  7. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez stworzenie warunków umożliwiających osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
  8. Systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju dziecka, zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 • 41.
  1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się na wniosek rodziców na podstawie dostarczonego do szkoły orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  3. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne          w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń, dotyczących warunków realizacji potrzeb dziecka oraz formy udzielanej pomocy, w szczególności ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego z dzieckiem.
 • 42.
  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Szkoła zapewnia przyjętym dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
  1. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych  w  orzeczeniu szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.
 • 43.
  1. Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu i jest dostosowany do potrzeb rodziców.
  2. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci sześcioletnie w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa.
  3. Oddział przedszkolny może liczyć do 25 wychowanków.
  4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
  5. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut, z dziećmi w wieku 3-4 lat ok. 15 minut. Czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci.
  6. Ramowy rozkład dnia dla oddziału przedszkolnego określa czas przyprowadzania i odbierania dzieci oraz czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę.
  7. W oddziałach przedszkolnych w ramach zadań statutowych są organizowane i realizowane zajęcia z języka angielskiego oraz dodatkowe nieodpłatne zajęcia zgodne z ofertą szkoły, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
  8. Dzieci z oddziałów przedszkolnych objęte są opieką specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy. Opieka specjalistów oraz oferta zajęć dostępna jest dla każdego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego. Za ich realizację odpowiada dyrektor szkoły, a także organ prowadzący.
 • 44.
  1. Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczycielki lub pomoce nauczyciela każdorazowo zgłaszają fakt dyrekcji szkoły, która podejmuje działania wyjaśniające.
  3. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania go przez rodzica nauczycielowi do czasu odbioru dziecka ze szkoły.
  4. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały.
  6. W razie nieobecności nauczyciela opiekę organizuje dyrektor szkoły.
  7. W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka.
  8. Nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  9. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych  i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także poszanowania ich godności osobistej.
  10. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym odpowiednio:
 • na zabawę;
 • gry i zabawy ruchowe na boisku lub placu zabaw;
 • różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
 • pozostałe, w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczną – pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
  1. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala ramowy rozkład dnia oraz tygodniowy plan zajęć, uwzględniający zasady określone w ust. 3.
  2. Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie I szkoły podstawowej z uwzględnieniem potrzeb dziecka – w tym potrzeby ruchu

Rozdział 6

Organizacja pracy szkoły

 • 45.

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • 46.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.
 3. Liczbę uczniów w oddziałach klas I – VIII ustala dyrektor szkoły w  porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.
 • 47.
  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne:
  1. z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w  celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
  1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
  2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.
  3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
  4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII.
  5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
 • 48.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w ustawie.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
 5. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 15 minut.
 • 48a
 1. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:
 • materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń,
 1. Komunikacja nauczyciel – uczeń lub nauczyciel – rodzic odbywać się będzie:
 • za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły,
 • drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
 • drogą mailową lub na zamkniętej grupie komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
 • poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji.
 1. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.
 3. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.”

 

 • 49.

Szczegółowe zasady podziału oddziałów na grupy oraz maksymalnej liczby uczniów w oddziale opisane są w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 • 50.
 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.
 2. Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia szkoły zgodne są z przepisami BHP oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami.
 4. W szkole w szczególności:
 • prowadzi się zajęcia wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacji przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej;
 • obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów alkoholu, dopalaczy, zażywania narkotyków oraz palenia papierosów, w tym tzw. e-papierosów;
 • nie wolno mieć narzędzi i urządzeń zagrażających zdrowiu i życiu innych.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu oraz spełnia obowiązek zainstalowania i aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, w szczególności do treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe oraz propagujących nienawiść i dyskryminację.
 2. Szkoła umożliwia korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 3. Wejście na teren szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób nieuprawnionych, poprzez monitorowanie korytarzy szkolnych przez pracowników obsługi, a w czasie przerw śródlekcyjnych przez dyżurujących nauczycieli.
 4. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na:
 • szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;
 • szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych,
 • przeprowadzaniu akcji ewakuacyjnych.
 • 51.
  1. Zespół nauczycieli, o którym mowa w art. 111 pkt 5 ustawy, dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony.
  2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.
  3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
  4. Spotkania zespołów są protokołowane.
 • 52.
  1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole podstawowej przed zajęciami lub po ich zakończeniu szkoła podstawowa organizuje opiekę w świetlicy szkolnej.
  2. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej podczas nieobecności ich rodziców w domu spowodowanej pracą zawodową lub innymi okolicznościami wymagającymi zapewnienia opieki w szkole.
  3. Czas pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor dostosowując go do potrzeb rodziców oraz możliwości organizacyjnych szkoły podstawowej.
  4. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem godzin pobytu.
  5. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
  6. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w  pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny       i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły;
  1. Szczegółowe zasady organizacji i przebywania uczniów określa regulamin świetlicy zatwierdzany przez dyrektora.
  2. Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek przestrzegać regulaminu świetlicy.

 

 • 53.
 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 3. Zadaniem biblioteki jest:
  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
  • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
  • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych   i informacyjnych;
  • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
  • organizacja wystaw okolicznościowych;
  • prowadzenie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • 54.

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:

 • uczniami:
 1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,
 2. pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,
 3. propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej;
 • nauczycielami:
 1. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 2. informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
 3. uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie                z zapisami w planie pracy szkoły,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • rodzicami:
 1. informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci,
 2. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 3. pomoc w doborze literatury dla ich dzieci;
 • innymi bibliotekami:
 1. współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa,
 2. promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów,
 3. wymiana wiedzy i doświadczeń.
 • 55.

Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani  są  prowadzić  politykę gromadzenia zbiorów, kierując  się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą  obowiązujących w szkole  programów i ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

 • 56.

Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.

 • 57.

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

 • zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 • zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 • przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 • zatwierdza przydziały czynności bibliotekarza;
 • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 • nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 • 58.

Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

 • 59.
 1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, zwany dalej WSDZ, który ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Celem głównym WSDZ jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
 3. Cele szczegółowe WSDZ realizowane są na zajęciach od oddziału przedszkolnego do VIII klasy o treściach zgodnych z właściwym rozporządzeniem MEN.
 4. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
 • zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
 • pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
 • spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
 • wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
 • konkursy;
 • udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu  i planowania dalszej kariery zawodowej;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli;
 • giełdy szkół ponadpodstawowych;
 • obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
 • praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych;
 • zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
 • wywiady i spotkania z absolwentami.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 60.
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi oraz pracowników sezonowych.
 2. W szkole utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:
 • dyrektor;
 • nauczyciel;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • nauczyciel bibliotekarz;
 • doradca zawodowy;
 1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi:
 • administracja: główna księgowa, sekretarz szkoły;
 • obsługa: pracownik ds. lekkich,
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w  ust.1, określają odrębne przepisy.
 2. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania regulują odrębne przepisy.
 • 61.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Nauczyciel zapewnienia bezpieczeństwo uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych zajęciach, które uregulowane jest odrębnymi przepisami.
 • 62.
 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora;
 • zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz zasadami prawa szkolnego;
 • dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie;
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o  odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz młodzieży;
 • doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie poziomu wiedzy;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o  wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.
 1. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
 • przedstawienia radzie pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;
 • pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu;
 • realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych;
 • systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej  z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia;
 • wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia;
 • sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela;
 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • występowania z wnioskami, na prośbę rodziców o umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki;
 • wykorzystania pomocy naukowych;
 • umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych;
 • ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły ponadpodstawowej;
 • prowadzenia dokumentacji szkolnej;
 • sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej;
 • uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;
 • doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego;
 • udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego;
 • pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych;
 • kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami;
 • sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie zawodowym;
 • zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli;
 • punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.

 

 • 63.

Nauczyciele świetlicy są zobowiązani do:

 • stworzenia rocznego programu pracy świetlicy;
 • prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów;
 • (uchylony);
 • stworzenia regulaminu świetlicy;
 • opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy.
 • 64.

Nauczyciel może mieć powierzoną funkcję opiekuna stażu. O powierzeniu funkcji decyduje dyrektor szkoły. Zadania nauczyciela – opiekuna stażu określają odrębne przepisy.

 • 65.

W szkole obowiązują następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych :

 • z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a  w  szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zobowiązani do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,
 2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg. harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły,
 3. wprowadzania uczniów do sali-pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych i zapoznanie z nimi uczniów,
 4. sprawdzania przez nauczyciela sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć w  sali gimnastycznej i na boisku,
 5. stosowania szczegółowych zasad sprawowania opieki podczas wycieczek oraz zajęć poza terenem szkoły zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek,
 6. zgłaszania wyjść dyrektorowi organizując jednostkę lekcyjną w terenie  i wpisania się do zeszytu wyjść, podając datę, temat zajęć i ilość uczestników wycieczki.
 • 66.
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca, w celu realizacji zadań:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 • planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.
 4. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:
 • współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów;
 • współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;
 • zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie;
 • comiesięcznego oceniania zachowania uczniów według kryteriów ustalonych przez zespoły nauczycieli I i II etapu edukacji;
 • ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną;
 • powiadomienia rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej na cztery tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej w formie pisemnej, adnotacja potwierdzona własnoręcznym podpisem rodziców, w uzasadnionych sytuacjach – korespondencyjnie;
 • udostępniania uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia na terenie województwa (również poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełnić, ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły;
 1. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:
 • dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do dziennika elektronicznego;
 • stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe);
 • wpisuje oceny do arkusza ocen;
 • wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
 • wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego;
 • prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami;
 • nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.);
 • sporządza opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia;
 • dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami.
 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 1. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb  i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.
 2. Wychowawca co najmniej trzy razy w ciągu roku organizuje spotkania z rodzicami, których celem jest informowanie rodziców o postępach w nauce               i zachowaniu się uczniów. Spotkania te winny nieść informacje o potrzebach psychofizycznych młodzieży i o właściwym postępowaniu.
 3. Wychowawca jest zobowiązany do utrzymywania (w razie potrzeby) ciągłych indywidualnych kontaktów z rodzicami i umożliwienia im spotkań z nauczycielami uczącymi dziecko.
 4. Wychowawca ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy dyrektora i innych organów szkoły.
 5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 6. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
 • 67.

Zadaniem pedagoga i psychologa w szkole jest:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w  celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę                i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w  tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 68.

Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

 • w zakresie pracy pedagogicznej:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni i w czytelni,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
  3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
  4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
  5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w  realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w  rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
  6. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;
 • w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
  1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
  2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, selekcję,
  3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  4. prowadzenie ewidencji zbiorów,
  5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
  6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
  7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
  8. planowanie pracy: roczny plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
  9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki  i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
  10. korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 • 69.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w  celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów       i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w  tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, szkoły,
 1. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 70.
  1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań      i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.
 • 71.
 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektów i ich otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
 2. Pracownicy niepedagogiczni mogą być zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych albo na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły.

 

 • 72.

Każdy pracownik szkoły:

 • zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zwrócić się o podanie celu pobytu i ewentualnie zobowiązać do opuszczenia terenu szkoły;
 • powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
 • zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 • 73.
 1. Sekretarza szkoły cechuje:
 • dokładna znajomość zasad organizacyjno-porządkowych prowadzenia sekretariatu szkoły, przepisów, norm, regulaminów, zarządzeń i instrukcji itp. W  zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy;
 • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek; miejsca pracy, poszanowanie przełożonych, uprzejmość                    i życzliwość w stosunku do nauczycieli , uczniów i interesantów oraz właściwa kultura życia  codziennego;
 1. Bezpośrednim przełożonym sekretarza szkoły jest dyrektor szkoły.
 2. W czasie zajęć służbowych nie wolno oddalać się ze szkoły bez zezwolenia dyrektora szkoły.
 3. Sekretarza szkoły obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, zachowanie tajemnicy służbowej.
 4. Sekretarzowi szkoły można powierzyć funkcję kasjera.
 • 74.
 1. Do kompetencji głównego księgowego należy:
  • prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu, sporządzeniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 2. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 3. ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły,
 4. sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości  finansowej;
  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w  sposób umożliwiając:
 5. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 6. ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły oraz terminowe                    i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie;
  • nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości;
  • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi w szczególności na:
 7. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi,
 8. zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi  w dyspozycji szkoły,
 9. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,
 10. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 11. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
  • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły;
  • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 12. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli,
 13. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,
 14. następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;
  • pracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania  i rozliczania inwentaryzacji.
 15. Główna księgowa zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, zachowania tajemnicy służbowej.
 • 75.
 1. Do obowiązków pracowników do spraw lekkich należy:
 • sprzątanie codzienne wyznaczonego rejonu po zakończeniu zajęć lekcyjnych;
 • sprzątanie okresowe (pastowanie, dezynfekcja, mycie okien, sprzątanie po remontach);
 • sprzątanie szkoły podczas ferii i wakacji (generalne sprzątanie sal lekcyjnych, innych  pomieszczeń szkolnych nie należące do rejonu);
 • sprzątanie sali gimnastycznej;
 • obsługa alarmu;
 • w okresie zimowym odśnieżanie chodników i wejść do budynków szkolnych, zgłaszanie  uchybień, awarii przełożonemu;
 • dozór nad kotłownią.
 1. Pracownik do spraw lekkich powinien cechować się sumiennością  i punktualnością w wykonywaniu swoich obowiązków, dbałością o należyty stan mienia szkolnego, uprzejmością i życzliwością w stosunku do przełożonych, nauczycieli  i uczniów  oraz właściwą kultura  życia codziennego.
 2. Bezpośrednim przełożonym pracownika do spraw lekkich jest dyrektor szkoły.
 3. W czasie zajęć służbowych pracownikowi do spraw lekkich nie wolno oddalać się szkoły bez zezwolenia dyrektora szkoły lub osoby do tego upoważnionej.
 4. Pracownik do spraw lekkich zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz zachowania tajemnicy służbowej.
 • 76.
 1. Konserwator współpracuje z woźną szkolną i dyrektorem szkoły, który jest jego bezpośrednim przełożonym.
 2. Do obowiązków konserwatora należy wykonywanie drobnych napraw, usuwanie drobnych awarii, konserwacja sprzętu szkolnego.
 3. Konserwatora winna cechować sumienność w wykonywaniu obowiązków, troska o przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli, uczniów oraz właściwa kultura życia codziennego.
 4. Konserwator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz zachowania tajemnicy służbowej.
 • 77.

Pracownicy administracji i obsługi szkoły wspomagają działalność wychowawczą szkoły i tym samym zyskują prawo do:

 • reagowania na zachowania uczniów lub innych członków społeczności szkolnej w sposób adekwatny do sytuacji;
 • zgłaszania dyrektorowi szkoły uwag i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów.

 

Rozdział 8

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 • 78.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w  nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno ‑ wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 • 79.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
 1. Informacje, o których mowa w ust. 1, nauczyciele i wychowawcy przekazują:
 • uczniom – na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w  pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku elektronicznym;
 • rodzicom – na klasowych zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawców najpóźniej do 30 września oraz dokumentują to zapisem w  dzienniku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. (uchylony).
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone  i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według następujących zasad:
 • uczeń – na zajęciach edukacyjnych;
 • rodzic – na zebraniu klasowym lub indywidualnych spotkaniach z nauczycielem;
 • uczeń przedstawia rodzicom sprawdzian do zapoznania się. Fakt ten rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem. Obowiązkiem ucznia jest przekazanie sprawdzianu nauczycielowi.
 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w  rozmowie bezpośredniej z uczniem, przy odpowiedziach ustnych lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu).
 2. Ustala się warunki i tryb uzasadnienia oceny ucznia:
 • nauczyciel ma obowiązek:
 1. odwołać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych a  w  przypadku oceny zachowania-do kryteriów oceny zachowania,
 2. przekazać uczniowi informacje o tym, co zrobił dobrze i jak ma się dalej uczyć,
 3. uzasadnić ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami;
 • na pisemny wniosek rodziców ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie w terminie 2 dni roboczych od złożenia wniosku przez rodziców ucznia w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez:
 • bieżący komentarz ustny;
 • recenzję pod pracą;
 • omówienie zasad oceniania prac pisemnych podczas analizy ich wyników;
 • rozmowę indywidualną z rodzicami w czasie konsultacji, zebrań z rodzicami oraz indywidualnych rozmów w oparciu o wymagania edukacyjne.
 1. W czasie zagrożenia, o którym mowa w §48a ust.1 ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:
 • zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań,
 • rozmowy telefoniczne, videokonferencje,
 • komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. Messenger,
 • karty  pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane  przez pocztę elektroniczną , sprawdziany online.
 1. Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.

 

 • 80.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę oddziału po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ocena ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną. Rada pedagogiczna zatwierdza ocenę ustaloną przez wychowawcę.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma wyłączne prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej zatwierdzonej oceny zachowania ucznia, jeśli od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego do dnia kończącego rok szkolny zaistnieje przyczyna uprawniająca go do wnioskowania o obniżenie oceny (rażące łamanie postanowień statutu szkoły).
 3. Wniosek o obniżenie zatwierdzonej oceny zachowania ucznia przyjmuje  i zatwierdza rada pedagogiczna.
 4. Wychowawca zobowiązany jest poinformować w formie ustnej lub pisemnej ucznia i jego rodziców o fakcie i przyczynie zmiany oceny w terminie dwóch dni od dnia posiedzenia rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz w przypadku zajęć wychowania fizycznego, również systematyczność udziału ucznia w zajęciach i jego aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej.
 6. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo – lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w  formie do wyboru przez ucznia.

 

 

 • 81.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w  tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • 82.
  1. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w  każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia woli rodziców.
 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii lub etyki na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a  w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
 2. Jeżeli rezygnacja z nauczania religii lub etyki nastąpiła po zakończeniu klasyfikacji rocznej lub końcowej, ocenę z religii lub etyki umieszczona na świadectwie szkolnym i wliczana do średniej. Jeżeli rezygnacja nastąpiła przed zakończeniem klasyfikacji, ocena nie jest wystawiona.
 3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, na świadectwie wpisuje się dwie oceny (z religii i z etyki).
 4. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii, etyki lub wychowania do życia w rodzinie w czasie trwania tych zajęć przebywa w świetlicy szkolnej albo bibliotece. Uczeń jest zwolniony z ostatnich lub pierwszych lekcji tych zajęć.
 • 83.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojowa, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 2. W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • 84.
 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno ‑ terapeutycznym opracowanym dla ucznia;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w   publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno ‑ pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w  planie działań wspierających opracowanym dla ucznia.
 1. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nauczyciel przedmiotu poszerza zakres treści nauczania o zagadnienia ponadprogramowe, dostosowując go indywidualnie do potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów.
 • 85.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych  w klasach I -III jest opisowe.
 2. Ocena z religii wystawiana jest cyfrą w skali od 6 do 1.
 3. Ocenianie zachowania ucznia jest opisowe.
 • 86.

Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:

 • diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;
 • informacyjną – przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć, udoskonalić;
 • korekcyjną – odpowiadającą na pytania, nad czym uczeń musi jeszcze popracować;
 • motywacyjną – zachęcającą ucznia do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu.
 • 87.
 1. Ocenianie uczniów w klasach I – III z zajęć edukacyjnych uwzględnia:
  • indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu wymagań edukacyjnych;
  • stopień opanowania wymagań;
  • stopień zaangażowania i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności;
  • umiejętność stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych.
 2. Ocenianie zachowania uczniów w klasach I – III uwzględnia w szczególności informacje, o których mowa w § 92 ust.1.
 • 88.
 1. Ocenianie z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I – III odbywa się poprzez:
  • ocenianie uczniów każdego dnia w trakcie zajęć edukacyjnych, i informowaniu o  postępach i zachowaniu. Jest to słowna lub pisemna ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać lub usprawnić;
  • stosowanie wypracowane przez siebie lub w zespole nauczycieli narzędzi, umożliwiających bieżące ocenianie zachowania uczniów.
 2. W ramach indywidualnych konsultacji rodzice  dziecka otrzymują w formie ustnej informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu.

 

 • 89.
 1. Oceny bieżące w klasach I–III ustala się w następującej skali:
 • stopień celujący – 6,
 • stopień bardzo dobry – 5,
 • stopień dobry – 4,
 • stopień dostateczny – 3,
 • stopień dopuszczający – 2,
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stawianie znaków „+” lub „-”.
 2. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 • 90.
 1. W klasach I–III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.
 2. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych , o której mowa w ust. 1 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości  i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe, edukacyjne ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 • 91.
  1. Uczniowi klasy I-III, któremu w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w  klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stworzy szansę uzupełnienia braków.
 1. Uczeń ten może skorzystać z form pomocy udzielanych przez szkołę wymienionych w 108 ust. 2
 • 92.

Ocena opisowa zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • dbałość o honor i tradycje Szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 • 93.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą nie ustala się oceny
 • 94.

Dwa razy w ciągu roku szkolnego (przed klasyfikacją śródroczną i klasyfikacją roczną) rodzice otrzymują kartę osiągnięć edukacyjnych  ucznia, ukazującą poziom opanowania wymagań edukacyjnych.

 

 • 95.
 1. Uczeń klasy I-III  otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 • 96.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju               i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 • 97.
 1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:
  • stopień celujący – cel – 6;
  • stopień bardzo dobry- bdb – 5;
  • stopień dobry – db – 4;
  • stopień dostateczny – dst – 3;
  • stopień dopuszczający – dop – 2;
  • stopień niedostateczny – ndst – 1.
 2. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stawianie znaków „+” lub „-”.
 3. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
 4. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 5. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
 • np – uczeń nieprzygotowany;
 • bz – brak zadania;
 • (uchylony);
 • nb – uczeń nie pisał pracy pisemnej.
 1. (uchylony)
 2. (uchylony)
 • 98.
  1. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:
 • niedostateczny poniżej 30 %;
 • dopuszczający co najmniej 30% i poniżej 50%;
 • dostateczny co najmniej 50% i poniżej 70%;
 • dobry co najmniej 70% i poniżej 85%;
 • bardzo dobry co najmniej 85% i poniżej 95%;
 • celujący co najmniej 95% możliwych do zdobycia punktów..
 1. Ustala się następujące kryteria oceniania dotyczące ocen śródrocznych i rocznych:
  • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
   1. wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,
 1. samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu,
 2. bierze udział w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone zakresem treści nauczania, tzn.:
 1. często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
 2. sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
 3. jasno i logicznie rozumuje,
 4. samodzielnie rozwiązuje zadania,
 5. rozwiązuje problemy w sposób wyczerpujący i twórczy,
 6. rzadko popełnia błędy,
 7. jego wypowiedzi ( ustne i pisemne ) są dojrzałe językowo i stylistycznie, posługuje się bogatym słownictwem,
 8. chętnie współdziała w zespole i grupie,
 9. chętnie podejmuje działania, które są zaplanowane i dobrze zorganizowane;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone zakresem treści nauczania, tzn.:
 1. wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
 2. sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią  terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym,
 3. logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania,
 4. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,
 5. przy rozwiązywaniu problemu, nie uwzględnia wszystkich jego aspektów,
 6. jego wypowiedzi ( ustne i pisemne) są poprawne językowo i stylistycznie,
 7. współdziała w grupie lub zespole, zachowując odpowiednie normy;
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności istotne wewnątrzprzedmiotowo, istotne ponadprzedmiotowo oraz użyteczne, tzn.:
 1. zna i rozumie podstawowe pojęcia,
 2. przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym,
 3. czasami samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania,
 4. najczęściej rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy,
 5. zadania rozwiązuje nie zawsze starannie,
 6. jego wypowiedzi ( ustne i pisemne ) są na ogół poprawne językowo  i stylistycznie, posługuje się jednak ubogim słownictwem,
 7. współdziała w zespole lub grupie, zachowując odpowiednie normy;
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  i umiejętności, które są konieczne (tj. łatwe, najistotniejsze wewnątrzprzedmiotowe i ponadprzedmiotowe oraz najbardziej użyteczne), aby mógł kontynuować naukę, tzn.:
 1. zna najbardziej podstawowe pojęcia,
 2. analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela,
 3. czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste  zadania w sytuacjach typowych,
 4. zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie,
 5. bardzo często popełnia błędy,
 6. jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są mało poprawne językowo       i stylistycznie,
 7. współdziała w zespole lub grupie, zachowując odpowiednie normy, ale jego działania są nie zawsze skuteczne,
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, aby mógł kontynuować naukę w klasie programowo wyższej.
 1. Szczegółowe kryteria ocenienie opisowego znajdują się w przedmiotowym systemie oceniania.
 2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Szczegółowe kryteria ocen uwzględniające specyfikę nauczania danego przedmiotu zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania i przechowywane są w  dokumentacji nauczyciela.
 • 99.

W zależności od ilości godzin lekcyjnych przypadających tygodniowo z danego przedmiotu uczeń powinien otrzymać w semestrze co najmniej:

 • 1 godzina tygodniowo – 5 ocen bieżących;
 • 2 godziny tygodniowo – 7 ocen bieżących;
 • 3 godziny tygodniowo – 9 ocen bieżących;
 • 4 godziny tygodniowo i więcej – 11 ocen bieżących.
 • 100.
 1. Uczeń otrzymuje oceny za:
 • sprawdziany;
 • kartkówki;
 • pracę na lekcji (indywidualną lub grupową);
 • odpowiedzi ustne;
 • przygotowanie do lekcji;
 • prowadzenie zeszytu;
 • prace domowe;
 • projekty;
 • aktywność;
 • inne formy.
 1. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zlecanych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach.
 • 101.

Ze względu na różnorodność ocen bieżących obowiązuje następującą hierarchię ocen podczas wystawiania ocen klasyfikacyjnych:

 • oceny z prac klasowych;
 • oceny ze sprawdzianów – „kartkówek”;
 • odpowiedzi ustne;
 • praca na lekcji;
 • praca domowa;
 • inne formy.
 • 102.
 1. Zasady zaliczania pisemnych prac kontrolnych oraz prac twórczych ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem.
 2. Terminy prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel przedmiotu podaje uczniom do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Terminy realizacji prac pisemnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami i odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
 4. Kartkówki przeprowadza się bez uprzedniego poinformowania ucznia. Kartkówki nauczyciel sprawdza, ocenia i informuje o wynikach uczniów na najbliższych zajęciach.
 5. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany.
 6. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić na uzasadnione życzenie uczniów.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić prace klasowe i sprawdziany oraz poinformować o ich wynikach uczniów w ciągu dwóch tygodni.
 8. Jeżeli uczeń opuścił z przyczyn losowych pracę klasową, to powinien ją napisać w ciągu tygodnia od dnia przyjścia do szkoły.
 9. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu jednego tygodnia od dnia uzyskania informacji o ocenie, w  formie uzgodnionej z nauczycielem.
 10. Ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach koryguje nauczyciel przedmiotu w czasie doraźnych indywidualnych zajęć z uczniami.
 11. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne są przechowywane przez nauczycieli przedmiotu do końca danego roku szkolnego.
 12. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (jeden tydzień i dłużej) w okresie do trzech dni po przyjściu do szkoły.
 • 103.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
 • wzorowe wz;
 • bardzo dobre             bdb;
 • dobre db;
 • poprawne pop;
 • nieodpowiednie ndp;
 • naganne
 1. Wychowawca klasy ustala ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną i końcową z zachowania ucznia na podstawie:
 • własnych obserwacji (teczka wychowawcy oddziału, dziennik elektroniczny, zeszyt obserwacji);
 • informacji nauczycieli;
 • informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji (np. zapiski, notatki, a także opinie i orzeczenia);
 • konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym i zespołem wychowawczym;
 • uwag pozostałych pracowników szkoły (jeżeli zgłaszali zastrzeżenia do wychowawcy oddziału).
 • 104.
 1. Kryteria oceniania zachowania uczniów:
 • wzorowe:
 1. wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, kierując się dobrem społeczności szkolnej,
 2. godnie zachowuje się w szkole i poza nią, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 3. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
 4. z własnej inicjatywy podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym,
 5. inicjuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i najbliższego otoczenia,
 6. w życiu codziennym kieruje się uczciwością, jednocześnie reagując na wszelkie przejawy zła, swoim postępowaniem nie narusza godności innych osób,
 7. dba o piękno mowy ojczystej, wykazując jednocześnie umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,
 8. nie ulega nałogom, stanowiąc swoim przykładem wzorzec pomagający innym w rezygnacji z nich,
 9. dba o higienę, estetykę wyglądu oraz estetykę najbliższego otoczenia, stanowiąc dla innych właściwy wzór do naśladowania,
 10. podejmuje działania wolontariackie,
 11. okazuje szacunek innym osobom,
 12. dba o honor i tradycje szkoły,
 13. oddaje należyty honor symbolom państwowym i szkolnym,
 14. charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,
 15. godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
 16. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
 17. nosi dzienniczek ucznia,
 18. nosi obuwie zmienne i strój galowy na uroczystości szkolne,
 19. przejawia troskę o mienie szkoły;
 • bardzo dobre:
 1. wywiązuje się z obowiązków ucznia w sposób niebudzący większych zastrzeżeń,
 2. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
 3. nie narusza godności innych osób, wykazując się umiejętnością taktownego uczestnictwa w dyskusji,
 4. dba o kulturę słowa,
 5. w relacjach z innymi osobami kieruje się uczciwością,
 6. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 7. dba o schludny wygląd oraz o porządek w najbliższym otoczeniu,
 8. wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę,
 9. reprezentuje szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnorodnych formach działań, takich jak np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe oraz inne wynikające ze specyfiki szkoły,
 10. podejmuje działania wolontariackie,
 11. nosi dzienniczek ucznia,
 12. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 13. stara się przezwyciężać napotykane trudności w nauce;
 • dobre:
 1. wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający,
 2. stopień pilności i systematyczności ucznia nie budzi większych zastrzeżeń,
 3. stara się kierować dobrem społeczności szkolnej, dbając o  bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 4. podejmuje, nie zawsze zakończone sukcesem, próby przezwyciężenia trudności w nauce,
 5. nie ma godzin nieusprawiedliwionych
 6. na miarę możliwości psychofizycznych wywiązuje się z powierzonych zadań,
 7. okazuje szacunek innym osobom,
 8. w swoim postępowaniu stara się kierować uczciwością, nie naruszając godności innych osób,
 9. nosi obuwie zmienne,
 10. nosi dzienniczek ucznia,
 11. dba o kulturę słowa;
 • poprawne:
 1. w sposób poprawny wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 2. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbając o jej bezpieczeństwo i zdrowie,
 3. okazuje szacunek innym osobom, będąc wzorem do naśladowania dla pozostałych członków społeczności uczniowskiej,
 4. obowiązki szkolne wykonuje w miarę pilnie i systematycznie,
 5. podejmuje próby przezwyciężenia napotykanych trudności w nauce i na miarę swoich możliwości rozwija zainteresowania i uzdolnienia,
 6. stara się wywiązywać z zadań powierzonych mu przez szkołę i inne organizacje,
 7. bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 8. stara się postępować uczciwie, nie naruszając godności innych osób oraz przejawiając troskę o mienie szkoły,
 9. dba o schludny wygląd oraz o estetykę otoczenia;
 • nieodpowiednie:
 1. nieodpowiednio wywiązuje się z obowiązków ucznia, łamiąc zasadę pilności i systematyczności,
 2. uchybia zasadzie dbałości o kulturę słowa, nie zawsze okazuje szacunek innym osobom,
 3. nie przejawia postawy wytrwałości i samodzielności w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce,
 4. nie przejawia troski o mienie szkoły,
 5. w swoim postępowaniu dopuszcza się zachowań nieuczciwych z jednoczesnym brakiem woli poprawy,
 6. nie wykazuje inicjatywy na forum klasy i społeczności szkolnej,
 7. ulega nałogom i nie próbuje z nich rezygnować,
 8. nie dba o estetykę otoczenia, nie spełnia wymogu schludnego wyglądu,
 9. przejawia lekceważący stosunek do powierzonych mu zadań przez szkołę i inne organizacje;
 • naganne:
 1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, ustawicznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 2. nagminnie łamie zasady systematyczności i punktualności uczęszczania na zajęcia edukacyjne,
 3. swoim postępowaniem godzi w dobro społeczności uczniowskiej,
 4. nie dba o kulturę słowa (używa niecenzuralnych słów),
 5. w swoim postępowaniu nie kieruje się uczciwością, nie reaguje na zło i nie okazuje szacunku innym osobom,
 6. nie zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,
 7. nie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz nie przejawia chęci uczestniczenia w życiu społeczności uczniowskiej,
 8. nie przejawia troski o mienie szkoły, uczestniczy w działaniach noszących znamiona wandalizmu,
 9. w rażący sposób nie dba o estetykę najbliższego otoczenia, nie spełnia wymogu schludnego wyglądu.
 10. popada w konflikt z prawem.
 • 105.
 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w drugim tygodniu stycznia.
 2. Klasyfikacje roczną przeprowadza się w przedostatnim tygodniu nauki.
 • 106.
  1. O proponowanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a wychowawcy o ocenie zachowania informują uczniów i rodziców na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
  2. O proponowanych ocenach niedostatecznych z przedmiotu wychowawcy informują uczniów i rodziców na zebraniach z rodzicami lub pisemnej na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
  3. (uchylony)
  4. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy klas podsumowują na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej osiągnięcia edukacyjne uczniów, wystawiając przewidywane oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz oceny zachowania.
  5. Rodzice powinni zapoznać się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi śródrocznymi i rocznymi zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym.
  6. Uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy mogą wnioskować o  podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej do nauczyciela określonego przedmiotu.
  7. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być podwyższona o jeden stopień.
  8. Formy, zakres materiału, termin i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
  9. Informacja, o której mowa w ust. 8 przekazywana jest uczniowi i jego rodzicom w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym i opatrzona jest podpisem ucznia, rodzica i nauczyciela, a w przypadku przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego w innej formie pisemnej.
  10. Proponowana ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania może ulec zmianie w zależności od uzyskanych bieżących ocen.
  11. Ustalona przez nauczyciela roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z uwzględnieniem zasad sformułowanych od ust. 1- 10 jest ostateczna,
 • 107.
 1. Śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali, o której mowa w § 97 ust.1.
 2. Śródroczne oraz roczne oceny zachowania ustala się według skali, o której mowa w § 103 ust. 2.
 • 108.
  1. Uczniowi klasy IV-VIII, któremu w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stworzy szansę uzupełnienia braków.
  2. Uczeń ten może skorzystać z następujących form pomocy udzielanych przez szkołę:
 • udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych;
 • udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych;
 • udział w zajęciach logopedycznych;
 • współpraca z pedagogiem, psychologiem;
 • pomoc w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części;
 • zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny;
 • udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury;
 • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • udział w zajęciach świetlicowych z możliwością odrabiania zadań domowych i przygotowywania się do lekcji;
 • indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.
  1. Formy pomocy, o których mowa w ust.2 określa nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą klasy i rodzicami ucznia.

 

 • 109.
 1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • 110.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 • 111.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się nie później jednak niż w  terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej:
 • z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 5. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzi:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzi:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
 1. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w  ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i  jego rodzicami.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. W ostatnim roku nauki przeprowadzony jest sprawdzian przewidziany w  przepisach odrębnych.
 5. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego podlegają ewaluacji.
 • 112.
 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w  szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu poprawkowego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust.12.
 4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 113.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio, w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 • 114.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w  szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • 115.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 i 3 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.6.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 116.
 1. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
  • w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i,
  • przystąpił do egzaminu ośmioklasisty, z wyjątkiem uczniów zwolnionych z egzaminu przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Uczeń kończy szkołę, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w  porozumieniu z rodzicami.
 5. Promocję z wyróżnieniem w klasach I-III otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:
 • wysokie osiągnięcia w działalności szkolnej i pozaszkolnej;
 • znakomite wyniki w nauce i zachowaniu.
 1. Wyróżniający się uczniowie w klasach I-VIII, którzy spełniają warunki określone w § 115 2 lub § 116 ust.5 otrzymują:
 • nagrody;
 • dyplomy;
 • listy pochwalne.
 1. Rodzice uczniów wyróżniających się otrzymują listy gratulacyjne.
 2. Rada pedagogiczna może przyznać uczniom nagrody książkowe i dyplomy w  klasach I-VIII za:
 • osiągnięcia sportowe;
 • uzyskanie wyróżniających miejsc w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 • prace na rzecz szkoły.
 1. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie wpisu na świadectwo szczególnych osiągnięć ucznia.
 • 117.
  1. W ósmej klasie szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin ósmoklasisty.
  2. Egzamin ósmoklasisty ma powszechny i obowiązkowy charakter i jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 1. Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu ósmoklasisty oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.
 • 118.

Sposoby motywowania uczniów:

 • udział w kołach zainteresowań;
 • wyróżnienia i nagrody;
 • pochwały i uwagi pozytywne;
 • dostrzeganie wysiłku uczniów.
 • 119.
  1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania polega na weryfikacji efektywności jego stosowania.
  2. Sposoby realizacji:
 • gromadzenie informacji zwrotnej od różnych podmiotów (nauczyciel – uczeń – rodzice – dyrektor);
 • opracowanie narzędzi do badań np. rozmowy z uczniami, nauczycielami, obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli, ankiety itp., spotkania rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, spotkania z rodzicami;
 • monitorowanie, korygowanie niedociągnięć ujawnionych w procesie stosowania wewnątrzszkolnego oceniania.

Rozdział 9

Uczniowie szkoły

 • 120.
 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa do ukończenia klasy VIII.
 2. Obowiązek szkolny trwa nie później niż do 18 roku życia.
 • 121.

Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

 • 122.
 1. W stosunku do wszystkich uczniów kontrolowana jest realizacja obowiązku szkolnego i w pierwszym rzędzie egzekwuje się obowiązek systematycznego uczęszczania uczniów do szkoły.
 2. Z rodzicami uczniów nie uczęszczających systematycznie na zajęcia lekcyjne szkoła utrzymuje ścisły kontakt.
 3. Wobec rodziców uczniów, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego stosuje się postępowanie administracyjne przewidziane odrębnymi przepisami.
 • 123.
 1. W szkole przestrzegane są wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 2. W szczególności uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
 • rozwijania swych zainteresowań i zdolności;
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych  i  księgozbioru biblioteki;
 • korzystania z poradnictwa oraz terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;
 • uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 • odwołania się od oceny zachowania na zasadach określonych w  szczegółowych kryteriach oceny z zachowania.
 • 124.
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do dyrektora.
 2. Dyrektor zobowiązany jest załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca i zawiadomić o sposobie jej załatwienie ucznia oraz jego rodziców.
 • 125.

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła  zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc logopedyczną oraz pomoc materialną w postaci stypendiów, zapomóg socjalnych i dożywiania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • 126.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;
 • przedstawiać w terminie siedmiu dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
 1. zaświadczenia lekarskiego,
 2. oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;
 • noszenia stroju szkolnego dostosowanego do pory roku i warunków atmosferycznych:
 1. noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję,
 2. dziewczęta mogą nosić spódnicę (o długości co najmniej do połowy uda) lub spodnie, zabrania się noszenia przezroczystych strojów, zbyt krótkich i  wydekoltowanych bluzek,
 3. fryzura ucznia musi mieć charakter naturalny, bez koloryzacji, długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji,
 4. biżuteria oraz wszelkie dekoracyjne elementy powinny mieć dyskretny, delikatny charakter,
 5. zabrania się noszenia tipsów i malowania paznokci,
 6. zabrania się przychodzenia do szkoły w makijażu;
 • na terenie szkoły nosić obuwie zmienne z jasną podeszwą;
 • godnie reprezentować szkołę;
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
 • pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły;
 • wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne w szkole;
 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny zachowania;
 • przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu szkoły oraz regulaminów  i procedur obowiązujących na terenie szkoły;
 • przestrzegać zarządzeń dyrektora.
 1. Na uroczystościach szkolnych i państwowych ucznia obowiązuje strój galowy:
 • dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka z rękawami;
 • dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula z rękawami.
 • 127.

Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 • wzorowe zachowanie;
 • pracę na rzecz szkoły;
 • wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce.

 

 • 128.

Ustala się następujące rodzaje nagród:

 • pochwała ustna nauczyciela w oddziale w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
 • pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców;
 • dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa.
 • 129.
 1. Uczeń podlega karze za:
 • naruszenie praw i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzszkolnych;
 • lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;
 • naruszanie podstawowych zasad współżycia na terenie szkoły.
 1. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia.
 2. Zakazane jest stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 3. O zastosowanej wobec ucznia karze zawiadamia się rodziców.
 • 130.
 1. W przypadku niewłaściwego zachowania stosuje się:
 • upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły;
 • uwagę wpisaną do dziennika elektronicznego;
 • bieżącą ocenę zachowania;
 • naganę dyrektora szkoły;
 • rozmowę wychowawczą z udziałem pedagoga/psychologa i wychowawcy;
 • zespół wychowawczy;
 • zawieszenie w prawach do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz imprezach klasowych i szkolnych na okres od jednego do dwunastu miesięcy;
 • przeniesienie do innego oddziału po decyzji rady pedagogicznej.
 1. Dyrektor może wystąpić do właściwego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej, jeżeli dalszy pobyt ucznia w szkole stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników, albo ma demoralizujący wpływ na innych w szczególności:
 • rażącego naruszenia obowiązujących w szkole przepisów;
 • popełnienie przez ucznia czynu zabronionego w rozumieniu Kodeksu Karnego.
 • 131.
 1. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary.
 2. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
 3. Odwołanie od kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę klasy uczeń lub jego rodzic składana piśmie do dyrektora w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary.
 4. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni.
 5. Odwołanie od kary nałożonej przez dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzic składa na piśmie za pośrednictwem dyrektora do rady pedagogicznej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary.
 6. Rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie od kary na najbliższym posiedzeniu.
 7. Uczeń lub jego rodzice otrzymują pisemną odpowiedź o utrzymaniu kary w  mocy, uchyleniu kary albo zmianie kary na łagodniejszą od nałożonej.
 8. Decyzja dyrektora lub rady pedagogicznej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

Rozdział 10

Ceremoniał szkolny

 • 132.
  1. Ceremoniał jest ważnym elementem życia szkolnego.
  2. Szkoła posiada sztandar szkoły.
  3. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach jest w kształcie kwadratu. Został uszyty z chabrowego i czerwonego materiału. Awers stanowi barwa chabrowa. Na niej wyhaftowano postać błogosławionej Anny Jenke oraz napis „SZKOŁA PODSTAWOWA im. Anny Jenke w Mrowinach”. Rewers jest koloru czerwonego, na którym unosi się orzeł. Jego rozpostarte skrzydła symbolizują opiekę nad całą społecznością szkolną.
  4. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela.
  5. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
 • chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń;
 • asysta – dwie uczennice.

 

 

 • 133.
 1. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
 2. Kadencja pocztu może trwać jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).
 3. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu.
 4. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie.
 5. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki.
 6. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.
 7. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).
 8. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu.
 9. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę  i oburącz pochyla sztandar.
 • 134.

Sztandar oddaje honory:

 • na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”;
 • w czasie wykonywania „Roty”;
 • gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska);
 • w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych;
 • podczas opuszczenia trumny do grobu;
 • w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci;
 • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły;
 • w trakcie uroczystości kościelnych.
 • 135.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 • ślubowanie klas pierwszych;
 • obchody święta patrona szkoły;
 • uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły.
 • 136.

Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:

 • uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową;
 • uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe i inne;
 • uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej;
 • uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jego delegacja.
 • 137.

Godło szkoły prezentuje uproszczony wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

 • 138.
 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.
 2. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom”

 1. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

 • 139.

Szkoła posiada własny hymn, którego treść jest następująca:

„Życie, to skarb w naszych rękach,

Ścieżek i dróg wiele ma.

Niech życie to piękne i cenne,

Przynosi nam radość co dnia.

Ref. Dalej, dalej w górę głowa,

Dobro, piękno czas budować,

W prawdzie żyć każdego dnia.

Anno Jenke prowadź nas!

Z odwagą pójdziemy przed siebie,

Wszędzie, gdzie woła nas świat.

Ty Anno krocz razem z nami,

Wszędzie, gdzie czeka nas brat.

Ref. Dalej, dalej …

Nie straszne trudności, wyzwania,

Nie straszne nam burze i mgły.

Z odwagą pójdziemy przed siebie,

Dziś drogę wskazujesz nam Ty.

Ref. Dalej, dalej …

 • 140.
 1. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 2. Na komendę prowadzącego uroczystość:
 • „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” – wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
 • „Do hymnu” – w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
 • „Do ślubowania” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
 • „Do przekazania sztandaru” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar  i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej imienia Anny Jenke w Mrowinach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”. Chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę :„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej imienia Anny Jenke w Mrowinach. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; Chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki). Po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
 • Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.
 • 141.
 1. Tradycje i zwyczaje szkoły:
 • w szkole organizuje się imprezy szkolne wynikające z dokumentacji programowej szkoły, a w szczególności:
 1. uroczystą inaugurację roku szkolnego,
 2. pasowanie na ucznia,
 3. zabawę andrzejkową i zabawę karnawałową,
 4. święto patrona,
 5. imprezę środowiskową z okazji Dnia Babi i Dziadka,
 6. imprezę środowiskową z okazji Dnia Matki i Ojca,
 7. festyn rodzinny,
 8. pożegnanie absolwentów;
 • w szkole ponadto organizuje się okolicznościowe uroczystości apele, wycieczki.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

 • 142.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami :
 • podłużnej o brzmieniu:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. Anny Jenke

w Mrowinach

 1. Wojska Polskiego 43,

tel. 748580 575

Regon 001247910  NIP 884-23-25-758

 • okrągłej dużej z godłem państwa i napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke  w Mrowinach

 • okrągłej małej z godłem państwa i napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke  w Mrowinach

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 143.
 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
 3. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
 4. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.

 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.