Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 1

Do uchwały 2/9/2019 Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

 • 1

 

Rada Rodziców działa w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

 

 • 2

 

 1. Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest:
 • niniejszy Regulamin,
 • 83 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681 ze zm),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.

 

 • 3

Rada Rodziców jest organem szkoły.

 • 4

 

Rada Rodziców jest niezależnym i samorządnym przedstawicielem ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.

 

 • 5

 

Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły i jest ich reprezentantem wobec władz szkoły oraz instytucji pozaszkolnych.

 

 • 6

 

Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 • 7

 

1.Do kompetencji  stanowiących Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności,
 • dokonywanie oceny swojej działalności.

 

2.Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców z mocy prawa to m.in.:

 • Delegowanie 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
 • Możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz samorządu szkolnego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 • Wyrażanie opinii, w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego,
 • Wyrażanie opinii w formie wiążącej o podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 • Złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły o jednolity strój,
 • Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowanie jej,
 • Zaopiniowanie w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, o którym mowa w ust. 1, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 • 8

1.Do zadań Rady Rodziców należy:

 • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły,
 • nawiązywanie współpracy z zakładami pracy i instytucjami pozaszkolnymi w celu pozyskania ich do współdziałania ze szkołą,
 • przedstawienie swoich wniosków i opinii dyrektorowi i organom nadzorującym szkołę we wszystkich sprawach szkoły.

 

 • 9

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

 • 10
 1. Rada Rodziców na swym pierwszym zebraniu wybiera w głosowaniu jawnym:
 • Prezydium Rady Rodziców,
 • Komisję Rewizyjną w składzie dwuosobowym.

 

 1. Prezydium ze swego grona wybiera w głosowaniu tajnym:
 • przewodniczącego Rady Rodziców,
 • zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców,
 • protokolanta Rady Rodziców,
 • skarbnika Rady Rodziców,
 • dwóch członków Rady Rodziców.

 

3.Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców może na wniosek Prezydium, Komisji Rewizyjnej lub dwóch innych członków rady podjąć decyzję o wycofaniu ze swego składu, ze składu Prezydium lub Komisji Rewizyjnej danego członka zwykłą większością głosów, jeżeli uzna, że nie

wywiązuje się ze swych obowiązków.

 

 1. W przypadku rezygnacji lub odwołania przedstawiciela Rady Rodziców dokonuje się wyborów uzupełniających spośród przedstawicieli rad oddziałowych.

 

 1. Rada Rodziców corocznie dokonuje uzupełnienia jego składu.

 

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje jej Prezydium.

 

 • 11
 1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Zebrania mogą być zwoływane częściej na wniosek przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.

 

 1. Na zebrania Rady Rodziców zaprasza się dyrektora szkoły, lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

 

3.W zebraniach Rady Rodziców lub jej organów mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Radę Prezydium lub przewodniczącego.

 

4.Zebrania Rady Rodziców zwołuje przewodniczący Rady Rodziców lub dyrektor szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

5.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

 • 12
 1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły lub jego przedstawicieli jest głosem

tylko doradczym.

 

 1. Protokolant Rady Rodziców odnotowuje uchwały.

 

 • 13
 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, m.in.: dotacji zakładów pracy, instytucji i osób prawnych.

 

 1. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły.
 2. Darowizny od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.

 

 • 14

Regulamin Rady Rodziców znajduje się do wglądu uczniów i ich rodziców w pomieszczeniu biblioteki szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

 

 • 15
 1. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.
 2. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą wnioskować do Rady o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.
 3. W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Szkoły.
 • 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ją przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach  rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.

 

 • 17

 

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Rodziców nr 2/9/2019 z dnia 11.09.2019r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.